Study programmes / B-SP Specialisation in pedagogy / Metodologický seminář
Course code:MSOP
Course title in language of instruction:Metodologický seminář
Course title in Czech:Metodologický seminář
Course title in English:
Mode of completion and number of credits:Fulfillment of requirements (5 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 1/1; part-time, 0/10
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week; part-time, lectures per period / seminars per period)
Language of instruction:Czech
Level of course:bachelor
Semester:WS 2018/2019 - ILE
Name of lecturer:Ing. Lenka Danielová, Ph.D. (supervisor)
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites:to study at faculty ICV
 
Aims of the course:Introduction to the propedeutics of scientific work and pedagogical research in the processing of the bachelor thesis.
Course contents:The content of the course has not been saved in this language version.
Type of course unit:required
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
Assessment methods:Credit.
Elaboration of a model project of pedagogical research and design of data evaluation in the range of 6 standard pages. Oral presentation of the research project in the seminar.
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     lecture14 h0 h
     practice14 h0 h
     consultation0 h10 h
     public presentation (oral)20 h20 h
Self-study
     preparation for regular assessment22 h40 h
     preparation of presentation20 h20 h
     writing of seminar paper50 h50 h
Total140 h140 h

Basic reading list
 • BUDÍKOVÁ, M. -- KRÁLOVÁ, M. -- MAROŠ, B. Průvodce základními statistickými metodami. 1st ed. Praha: Grada, 2010. 272 p. Expert. ISBN 978-80-247-3243-5.
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 p. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3rd ed. Praha: Portál, 2012. 407 p. ISBN 978-80-262-0219-6.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 207 p. ISBN 80-85931-79-6.
 • HLAĎO, P. -- HORÁČKOVÁ, M. -- JANDERKOVÁ, D. Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 20 p. ISBN 978-80-7375-936-0.
 • HLAĎO, P. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita, 2011. 134 p. ISBN 978-80-7375-544-7.
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 1st ed. Praha: Grada, 2007. 265 p. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1369-4.
 • KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 p. ISBN 978-80-244-1589-5.
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2nd ed. Praha: Karolinum, 2011. 270 p. ISBN 978-80-246-1916-3.
 • ŠANDEROVÁ, J. -- MILTOVÁ, A. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. 1st ed. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 p. ISBN 978-8086429-40-32007.
 • ŠVAŘÍČEK, R. -- ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2nd ed. Portál, 2014. 377 p. ISBN 978-80-262-0644-6.