Study programmes / C-HE Horticultural Engineering / Sustainable Development of Agricultural Landscape
Course code:URZK
Course title in language of instruction:Udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
Course title in Czech:Udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
Course title in English:Sustainable Development of Agricultural Landscape
Mode of completion and number of credits:Exam (4 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 2/1
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction:Czech
Level of course:master continuing
Semester:WS 2019/2020 - FH
Name of lecturer:Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D. (instructor, lecturer)
Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Ing. Želmíra Novotná (instructor, lecturer)
doc. Dr. Ing. Alena Salašová (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:none
 
Aims of the course:The aim of the course is to provide theoretical basis in sustainable development of rural areas for students of horticultural studies. The problem of sustainable development is brought out in context of worldwide, European and national political and legal requirements. The attention is paid to the need and possibilities of harmonious development of ecological, social and economic requirements in agricultural landscape. Concrete methods and possible development plans will be presented on model examples. Students will use the knowledge for planning the farming and management in environmentally friendly ways.
Course contents:
1.Sustainable development theory (allowance 4/2)
 
a.Limits of growth, Ecological footprint
b.Global climate change
c.Rio de Janeiro Summit, Agenda 21

2.Nature protection in european context (allowance 2/1)
 
a.Historical and present trends in nature protection
b.Czech legislation framework

3.Rural landscape (allowance 2/1)
 
a.Historical development and forming of rural landscape in ČR
b.Ecological, social and economic problems of rural areas

4.Permanent cultures in rural landscape (allowance 2/1)
 
a.The importance of permanent cultures
b.Permanent grasslands, fruit orchards, vineards as a part of cultural heritage

5.Ecological network in landscape (allowance 2/1)
 
a.Biodiversity protection
b.ÚSES and EECONET
c.Natura 2000

6.Revitalization of rural landscapes (allowance 2/1)
 
a.Keeping soil fertility
b.Protection against erosion
c.Protection against floods

7.Regeneration and development of villages (allowance 2/1)
 
a.Current problems of villages
b.Public spaces arangements

8.Management of rural landscapes (allowance 4/2)
 
a.Spatial planning
b.Land reforms

9.Participants in rural development process and their cooperation (allowance 2/1)
 
a.Participants and their competences
b.Participatory planning
c.Landscape perception by its inhabitants

10.Supporting economical tools for rural development (allowance 2/1)
 
a.Landscape creating programs in ČR
b.EU programs for subsidies

11.Alternative agriculture (allowance 2/1)
 
a.Ecological farming
b.Agroenvironmental programs

12.Recreation and tourism development in rural areas (allowance 2/1)
 
a.Recreational potential of agricultural landscape
b.Develepment of agrotourism

Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to analyse and synthesize
-ability to apply knowledge
-ability to communicate with professionals in different field of study
-ability to organize and plan ahead
-ability to solve problems
-ability to understand foreign cultures and customes
-ability to work in interdisciplinary team
-capacity to adapt to new situations
-capacity to learn
-designing and managing projects
-ethical commitment
-general knowledge
-interpersonal skills
-quality concept awareness
-skilled at utilizing and processing information
-work in team

Specific competences:
 
-knowledge in sustainable development
-Student has the knowledge about legislation in nature and landscape protection and spatial planning in Czech Republic
-Student is able to judge the sustainability of impact of human activities on nature and landscape
-Student understands basic ecological values of landscape and principles of their protection

Type of course unit:required
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
Assessment methods:Oral or written exam. Presence on at least 75% of exercises necessary. Credit is compulsory for final exam participation. To get a credit seminar work has to be submitted.
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     lecture28 h
     practice14 h
     consultation4 h
Self-study
     preparation for exam40 h
     preparation for regular assessment10 h
     writing of seminar paper16 h
Total112 h

Basic reading list
 • FLEKALOVÁ, M. Udržitelný rozvoj zemědělské krajiny. 1st ed. 183 p. ISBN 978-80-7509-217-5.
 • ŠARAPATKA, B. -- NIGGLI, U. et al. Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 271 p. ISBN 978-80-244-1885-8.
 • BÁRTA, F. -- NĚMEC, J. -- POJER, F. et al. Krajina v České republice. Praha: Consult, 2007. 399 p. ISBN 80-903482-3-8.
 • SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. 2nd ed. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 p. ISBN 80-903206-1-9.
 • NOVÁČEK, P. Udržitelný rozvoj. 2nd ed. 430 p. ISBN 978-80-244-2795-9.
 • MOLDAN, B. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje. 1st ed. Praha: Karolinum, 2001. 102 p. ISBN 80-246-0246-6.
 • KOHÁK, E. Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. 2nd ed. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 204 p. Studijní texty ;. ISBN 978-80-85850-86-4.
Recommended reading list
 • PIVNIČKA, K. Aplikovaná ekologie: dlouhodobá udržitelnost rybářské, zemědělské a lesnické produkce. 1st ed. Praha: Karolinum, 2002. 185 p. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0599-6.
 • SEJÁK, J. et al. Udržitelnost českého zemědělství v globalizovaném prostředí. 1st ed. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2008. 151 p. ISBN 978-80-7414-007-5.
 • MIKO, L. -- HOŠEK, M. Příroda a krajina České republiky: zpráva o stavu 2009. 1st ed. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009. 102 p. ISBN 978-80-87051-70-2.
 • MAIER, K. et al. Udržitelný rozvoj území. 0 Grada Publishing, 2013. 253 p. ISBN 978-80-247-4198-7.
 • PACKOVÁ, P. -- DRESLEROVÁ, J. Krajinné plánování a ekologie krajiny. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2006. 204 p. ISBN 80-86386-82-1.
 • KENDER, J. Péče o krajinu: (krajinotvorné programy Ministerstva životního prostředí). Praha: Pro Ministerstvo životního prostředí vydal Consult, 2004. 191 p. ISBN 80-903482-0-3.
 • Matějka D. EIA - SEA. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.