Study programmes / C-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction / Building Legislation and Related Technological Processes
Course code:SLNTP
Course title in language of instruction:Stavební legislativa a navazující technologicke procesy
Course title in Czech:Stavební legislativa a navazující technologické procesy
Course title in English:Building Legislation and Related Technological Processes
Mode of completion and number of credits:Fulfillment of requirements (3 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 1/2; part-time, 10/0
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week; part-time, lectures per period / seminars per period)
Language of instruction:Czech
Level of course:master continuing
Semester:SS 2018/2019 - FFWT
Name of lecturer:Ing. Jitka Čechová (instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:State Bachelor Examination
 
Aims of the course:Introduction to basic legal concepts and system of legal norms in the Czech Republic, focusing on constructions. Making students acquainted with the Building Code and its implementing regulations, then with the laws and standards related to the performance of work and professional activities. Knowledge of basic requirements needed for the design of work processes and production plants, especially of safety, hygiene and fire protection.
Course contents:
1.Introduction to the field of construction law, construction law historical developments in Bohemia and Moravia. (allowance 1/0)
2.Basic terms and provisions of industrial law in construction practice. (allowance 1/1)
3.The Law of Landscape Planning and Building Code and its implementing regulations. CZ Land Registry. (allowance 2/5)
4.Analytical materials for planning, planning documentation. Zoning and building management. (allowance 1/0)
5.Authorized inspectors, restriction or deprivation of property rights for land or a building. (allowance 1/0)
6.Authorization in the field of the constructions, authorization fields, the conditions for granting authorization and execution of these activities. (allowance 1/0)
7.General requirements for land use, technical requirements for construction, general technical requirements for use by persons with limited mobility. (allowance 0/6)
8.Construction systems of production buildings and typology of industrial production, the selection of system for the production. Man and manufacturing environments. (allowance 2/2)
9.Documentation of buildings. Technological production projects. Reconstruction, adaptation, modernization and repair of existing production facilities and production equipment. (allowance 0/2)
10.Production and auxiliary business. Daily and artificial lighting, noise, fire protection and work hygiene, environmental impact, etc. (allowance 1/2)
11.Technological and organizational preparation of production, layout of production workshops, transport and handling. (allowance 1/4)
12.Contractual relationships to project activities, relation between project works and the economic and commercial code, tenders, dealing with documentation. Designing and approving of buildings and technology in terms of health and safety. (allowance 1/2)
13.Introduction to current standards related to the issue. (allowance 2/4)

Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to communicate with professionals in different field of study
-ability to work independently
-general knowledge
-professional knowledge
-skilled at utilizing and processing information

Specific competences:
 
-Ability to suggest preventative measures to reduction influence of harmful factors in working environment
-Assessment of needs and production possibilities
-Familiarity with enacments and standards for execution of a building
-Knowledge of basic general technical requirements for construction
-The ability to focus in the methods, procedures and legislative framework for landscape planning in the CR

Type of course unit:optional
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
Assessment methods:Credit -- 80% participation in seminars.
The elaboration of easy tasks in the lessons. Defence of a seminar work in form of presentation.
Legislature test (85% correct answers).
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     lecture14 h10 h
     practice28 h0 h
     consultation10 h20 h
Self-study
     preparation for regular testing12 h24 h
     writing of seminar paper20 h30 h
Total84 h84 h

Basic reading list
 • EBEL, M. Dějiny českého stavebního práva. 1st ed. Praha: ABF - Arch, 2007. 255 p. ISBN 978-80-86905-21-1.
 • ŠESTÁKOVÁ, I. -- LUPAČ, P. Budovy bez bariér: návrhy a realizace. 1st ed. Praha: Grada, 2010. 125 p. Stavitel. ISBN 978-80-247-3225-1.
 • Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1st ed. Praha: Grada, 2013. 768 p. ISBN 978-80-247-3865-9.
 • ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 1st ed. Praha: Informační centrum ČKAIT :, 2011. 193 p. ISBN 978-80-87438-17-6.
 • Životní prostředí: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : velká novela zákona o odpadech účinná od 1.10.2013. Ostrava: Sagit, 2013. 672 p. ÚZ : úplné znění ;. ISBN 978-80-7208-993-2.
 • Katastr nemovitostí ;: Zeměměřičství ; Pozemkové úpravy a úřady : znění předpisů k 1.1. 2014. Ostrava: Sagit, 2014. 256 p. ÚZ : úplné znění ;. ISBN 978-80-7488-019-3.
 • Krizové zákony: krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy, obnova území ; Hasičský záchranný sbor ; Požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : podle stavu k 10.6.2013. Ostrava: Sagit, 2013. 288 p. ÚZ : úplné znění ;. ISBN 978-80-7208-990-1.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: státní odborný dozor nad bezpečností práce : podle stavu k 2.4.2012. Ostrava: Sagit, 2012. 400 p. ÚZ ;. ISBN 978-80-7208-926-0.
Recommended reading list
 • HLAVENKA, B. Projektování výrobních systémů : (Technologické projekty I). 2nd ed. Brno: VUT, 1990. 201 p. ISBN 80-214-0144-3.
 • CHUNDELA, L. Ergonomie. Praha: ČVUT v Praze, 2005. 173 p. ISBN 80-01-02301-X.
 • ŠTĚDRÝ, F. Stavby pro výrobu a řemesla . Praha: ARCH , 1994.
 • LALÍK, M. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. 1st ed. V Praze: C.H. Beck, 2011. 787 p. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-378-3.
 • Stavební zákon a vyhlášky: technické požadavky na stavby, dokumentace staveb, územní plánování, územní řízení, ohlašování staveb, stavební povolení, autorizovaní inspektoři, kolaudace, bezbariérové užívání staveb : autorizované profese, vyvlastnění : podle stavu k 1.4.2013. Ostrava: Sagit, 2013. 448 p. ÚZ ;. ISBN 978-80-7208-979-6.
 • MACHAČKOVÁ, J. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 880 p. ISBN 978-80-7400-492-6.