Study programmes / C-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction / Supporting Elements and Construction of Wood
Course code:NPKD
Course title in language of instruction:Nosné prvky a konstrukce ze dřeva
Course title in Czech:Nosné prvky a konstrukce ze dřeva
Course title in English:Supporting Elements and Construction of Wood
Mode of completion and number of credits:Exam (5 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester)
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction:Czech
Level of course:master continuing
Semester:WS 2019/2020 - FFWT
Name of lecturer:doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová (supervisor)
Ing. Pavla Mocová, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites:State Bachelor Examination
 
Aims of the course:Knowledge extension and completion in the field of a design and an assessment of the wooden construction basic types of the building construction-ceiling and built-up (diagonal) constructions, trussed purlin and side post (collar) systems etc. Orientation in the proposals for the restoration and repairs of damaged wooden components.
Course contents:
1.Wooden plane and spatial structures - basic types, layout of load-bearing elements, carrying loads. (allowance 2/2)
2.Beams and trusses, frames, arches - types, the basic structural features, the shape of the center and methods of placing external bonds of curved planar beam. (allowance 2/2)
3.Anchoring of structures, placing of beams, the settlement of internal joints, replacement of carpentry joints. (allowance 2/0)
4.Application of force method for solving statically determinate and indeterminate plane structures - plane frames, plane arcs. Use of shape symmetry. Influence of support relaxation, the influence of temperature change. (allowance 2/4)
5.The spatial structure of structures with planar cross bonds. Division and the choice of a roof by span, loading and force transfer. (allowance 2/2)
6.Wooden spatial structures - types and composition, web-plate spatial structures, shell and folded plate, rod spatial structures. (allowance 2/2)
7.Halls. Spatial rigidity, bracing and reinforcement systems. (allowance 2/1)
8.Analysis of a straight bar with variable cross section. (allowance 2/1)
9.Spatial stress of statically determinate beams - beams, space-loaded rod, beam loaded transversely in two planes, balcony beam, spatially folded rod. (allowance 2/6)
10.Design and assessment of the basic types of wood structures (ceiling and wall construction, roofing, etc.) (allowance 3/7)
11.Overview of the procedure of necessary activities from business plan to the approval and subsequent use, disposal of construction, valid legislation. Project documentation. Approximate valuation according to standard classification of buildings. (allowance 2/0)
12.Methods and procedures for creating optimal production process, mutual links of procedures. Architectural and technological preparation of construction, manufactural and site build-up processes (allowance 2/1)
13.Scheduling - time and duration, technological standards, schedules. Financial planning - surveying total cost, budget summary, the use of software. (allowance 2/0)
14.Coordination, completion, quality and safety of construction works. (allowance 1/0)

Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to analyse and synthesize
-ability to apply knowledge
-ability to work independently
-basic computing skills
-professional knowledge
-skilled at utilizing and processing information

Specific competences:
 
-Familiarity with enacments and standards for execution of a building
-Information about the force method of structural analysis of statically indeterminate plane frames.
-Knowledge og the limit state method (Eurocode 5)
-The ability to select appropriate materials for the proposed construction
-Understanding of the types of project documentation and their fragmentation

Type of course unit:required
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
Assessment methods:Semester project - Design of specified wooden structure, the establishment of implementation. Defense of work for credit.
Credit: required programmes elaboration, lessons attendance (80%).
Exam - oral, 3 questions of the subject topics are given. The exam takes approx. 25 minutes.
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     lecture28 h
     practice28 h
     consultation10 h
Self-study
     preparation for exam35 h
     preparation for regular assessment10 h
     preparation of presentation4 h
     writing of seminar paper25 h
Total140 h

Basic reading list
 • KUKLÍKOVÁ, A. -- KUKLÍK, P. Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2010. 140 p. ISBN 978-80-87093-88-7.
 • BLASS, H J. et al. Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí: obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby : komentář k ČSN 73 1702:2007 : modifikovaný překlad vysvětlivek k německé normě DIN 1052:2004. 1st ed. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. 227 p. Řada C - Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 978-80-87093-73-3.
 • HOLICKÝ, M. -- MARKOVÁ, J. -- SÝKORA, M. Zatížení stavebních konstrukcí: příručka k ČSN EN 1991. 1st ed. Praha: Pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2010. 131 p. Technická knižnice. ISBN 978-80-87093-89-4.
 • JARSKÝ, Č. -- MUSIL, F. Příprava a realizace staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. 324 p. ISBN 80-7204-282-3.
 • HRČKA, I. Dimenzovanie drevených prvkov. Zvolen: TU, Drevárská fakulta, 1993. 177 p. ISBN 80-228-0223-9.
 • VESELÝ, J. -- MIKŠ, L. et al. Technické požadavky na výstavbu: odborný výklad aktuálních stavebně-technických předpisů a norem pro stavební praxi. Praha: Dashöfer, 1 p.
 • STRAKA, B. et al. Konstrukce šikmých střech. 1st ed. Praha: Grada, 2013. 230 p. Stavitel. ISBN 978-80-247-4205-2.
 • BEINHAUER, P. Systémy štandardných detailov: konštrukčné detaily pre stavebné zámery s popisom částí stavebných konštrukcií a cenami. Bratislava: Eurostav, 2008. 367 p. ISBN 978-80-89228-11-9.
Recommended reading list
 • JELÍNEK, L. Tesařské konstrukce. 2nd ed. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. 236 p. Technická knižnice. ISBN 978-80-87093-74-0.
 • Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5. 1st ed. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004. 401 p. ISBN 80-86769-13-5.
 • JELEN, V. Ekonomika stavebního díla 40 : Příprava a řízení staveb. Doplňkové skriptum. 1st ed. Praha: ČVUT, 2000. 56 p. ISBN 80-01-01423-1.
 • HRČKA, I. Projektovanie drevených stavieb. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1994. 342 p. ISBN 80-228-0332-4.
 • Die Holzkonstruktionen. Düsseldorf: Werner-Verlag, 1989. 372 p. ISBN 3-8041-3161-1.
 • KADLČÁK, J. -- KYTÝR, J. Statika stavebních konstrukcí. 3rd ed. V Brně: VUTIUM, 2010. 349 p. ISBN 978-80-214-3419-6.
 • Stavební zákon a vyhlášky: technické požadavky na stavby, dokumentace staveb, územní plánování, územní řízení, ohlašování staveb, stavební povolení, autorizovaní inspektoři, kolaudace, bezbariérové užívání staveb : autorizované profese, vyvlastnění : podle stavu k 1.4.2013. Ostrava: Sagit, 2013. 448 p. ÚZ ;. ISBN 978-80-7208-979-6.
 • Krizové zákony: krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy, obnova území ; Hasičský záchranný sbor ; Požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : podle stavu k 10.6.2013. Ostrava: Sagit, 2013. 288 p. ÚZ : úplné znění ;. ISBN 978-80-7208-990-1.
 • Životní prostředí: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : velká novela zákona o odpadech účinná od 1.10.2013. Ostrava: Sagit, 2013. 672 p. ÚZ : úplné znění ;. ISBN 978-80-7208-993-2.