Study programmes / B-ARB Arboristics / Extensive Fruit Production
Course code:EXO
Course title in language of instruction:Extenzivní ovocnictví
Course title in Czech:Extenzivní ovocnictví
Course title in English:Extensive Fruit Production
Mode of completion and number of credits:Exam (4 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 2/0; part-time, 19/0
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week; part-time, lectures per period / seminars per period)
Language of instruction:Czech
Level of course:bachelor; master; master continuing
Semester:WS 2020/2021 - FFWT
Name of lecturer:Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:none
 
Aims of the course:To acquaint students with extensive forms of fruit trees, their economic and non-productive significance, with respect of their utilization in landscape architecture and in the areas with special regime of management. Practical pomological determination of obsolete varieties and landraces, establishment of standard orchards and their subsequent maintenance.
Course contents:
1.Introduction (allowance 6/0)
 
a.Economic and non-productive function of fruit trees, old varieties and landraces. The origin of the fruit species, gene centers.
b.Botanical and horticultural classification of fruit species, anatomical and morphological characteristics, ecological requirements.
c.Importance of fruit trees in landscape, preservation of endangered and disappearing varieties, growing in marginal areas.
d.Note: subsidy for combined form of study - 5

2.Nursery production and planting of extensive orchards. (allowance 6/0)
 
a.Propagation and growing of nursery plants
b.Planting of extensive orchards (principles and agro-technology)
c.Note: subsidy for combined form of study - 4

3.Growth and development of fruit trees (allowance 6/0)
 
a.Whole life cycle (age periods), phenological stages.
b.The importance and methods of pruning: educational pruning of young trees, maintenance pruning, rejuvenating pruning of old trees.
c.Agrotechnical principles in extensive plantations, maintenance of old plantations, pests and diseases management of fruit trees.
d.Note: subsidy for combined form of study - 5

4.Pomology (allowance 6/0)
 
a.General pomology - distinguishing characters of fruit species and varieties (morphological characteristics, habit of tree canopy, external and internal characteristics of fruits).
b.Particular pomology of apples, pears, plums, prunes, sweet cherries and sour cherries.
c.Less common fruit species - their importance, growing requirements and possibilities of utilization.
d.Note: subsidy for combined form of study - 5

Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to apply knowledge
-ability to create new ideas (creativity)
-ability to organize and plan ahead
-capacity to learn

Specific competences:
 
-Ability of taking care of the trees based on their physiology
-Competence to establish, maintain and restore extensive fruit plantations
-Knowledge of complex pomology of landraces and obsolete varieties of fruit species and skill of using the varieties.
-Knowledge of ecological needs of woody species
-Problem solving ability
-Skill of high stem nursery production o fruit trees in CAC category of propagating material.
-Skills to grow fruit crops in low input system using functional biodiversity
-Understanding of tree properties based on its anatomical structure

Type of course unit:required
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
Assessment methods:The course is finished elaboration of semester work and then exam (written and oral).
The oral exam takes about 30 minutes and a student answers three randomly drawn questions from following topics: 1) general part, 2) agrotechnics of extensive orchards, 3) pomology - use of old varieties.
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     lecture24 h19 h
     field work20 h23 h
     consultation2 h4 h
Self-study
     preparation for exam35 h35 h
     preparation for regular testing16 h16 h
     writing of seminar paper15 h15 h
Total112 h112 h

Basic reading list
 • BARTHAPICHLER, B. -- BRUNNER, F. -- GERSBACH, K. -- ZUBER, M. Rosenapfel und Goldparmäne. 1st ed. Baden und München: AT Verlag, 2005. 248 p. ISBN 3-03800-209-7.
 • BOČEK, S. Ekologické ovocnářství na vyšších kmenných tvarech. 2009.
 • BOČEK, S. Extenzivní ovocnictví. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 335 p. ISBN 978-80-7509-275-5.
 • DVOŘÁK, A. -- VONDRÁČEK, J. Malá pomologie 1 : Jablka. 2nd ed. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1969. 336 p.
 • HÄSELI, A. -- WEIBEL, F. -- BRUNNER, H. Organic Cultivation of Standard Orchards. 1st ed. FiBL/OACC, 2005. 20 p. 0006.
 • MAREČEK, J. Krajinářská architektura venkovských sídel. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005. 404 p. ISBN 80-213-1324-2.
 • NĚMEC, B. Dějiny ovocnictví. 1st ed. Praha: Akademie věd, 1955. 277 p. Ovocnická edice.
 • SCHUBERT, E. Stručné dějiny ovocnictví moravského. Brno: český odbor zemědělské rady moravské, 1900.
 • ŘEZNÍČEK, V. -- VLK, R. -- BOČEK, S. -- SALAŠ, P. Extenzivní ovocnářství - jádroviny. 1st ed. Brno: MZLU Brno, 2002. 100 p. ISBN 80-7157-617-4.
 • ŘÍHA, J. České ovoce. 2nd ed. V Praze: nákladem Československé pomologická společnost, 1919. 249 p.
 • ŘÍHA, J. České ovoce. : Jablka . Díl III.
 • ŘÍHA, J. České ovoce. 248 p.
 • SALAŠOVÁ, A. Krajinný ráz : teoretické východiská a metodické princípy preventívneho posudzovania. Habilitation thesis. MZLU v Brně, 2006. 191.
 • TETERA, V. et al. Ovoce Bílých Karpat. 1st ed. Veselí nad Moravou: Základní organizace ČSOP Bílé Karpaty, 2006. 309 p. ISBN 80-903444-5-3.
 • TETERA, V. Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Veselý nad Moravou: ČSOP Bílé Karpaty, 2003.
 • HRDOUŠEK, V. -- KRŠKA, B. -- KULÍŠEK, P. -- LOKOČ, R. Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska: milión stromů. 115 p. ISBN 978-80-87387-40-5.
 • KLEVCOV, P. et al. Ošetřování starých a výsadba nových ovocných dřevin. 1st ed. Veselí nad Moravou: Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty, 1999. 43 p.
 • DVOŘÁK, A. Atlas odrůd ovoce. 1st ed. Praha: SZN, 1978. 399 p.
 • KAMENICKÝ, K. -- KOHOUT, K. Atlas tržních odrůd ovoce. 3rd ed. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1957. 343 p.