Study programmes / B-AGE Agricultural Engineering / Workshop for Bachelor Thesis
Course code:BCSE
Course title in language of instruction:Bakalářský seminář
Course title in Czech:Bakalářský seminář
Course title in English:Workshop for Bachelor Thesis
Mode of completion and number of credits:Fulfillment of requirements (2 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 0/2
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction:Czech
Level of course:bachelor
Semester:WS 2019/2020 - FA
Name of lecturer:doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:none
 
Aims of the course:The aim of the course is to help students to select an interdisciplinary topic for bachelor thesis in the field of Agribusiness and to acquaint students with the requirements for bachelor final thesis in general, including appropriate time management. At the same time, the student acquires competence with information sources.
Course contents:
1.Introduction to the problem. Methodology of science. (allowance 0/2)
2.Requirements for the final thesis in a general context. (allowance 0/2)
3.Selection of suitable topics according to the profile of the agribusiness graduate - interdisciplinary link. (allowance 0/1)
4.Specific requirements for the final work within FA MENDELU and Agribusiness. (allowance 0/2)
5.Information resources and work with them. (allowance 0/2)
6.Publishing ethics. (allowance 0/1)
7.Citation of information sources. References. (allowance 0/2)
8.Methodological approaches to the solution of the final thesis. (allowance 0/2)
9.Appropriate means of creating a text. (allowance 0/1)
10.Typographic principles of text creation and graphic design of work. (allowance 0/2)
11.Schedule of the preparation process. (allowance 0/1)
12.Creation of the final work outline based on a specific assignment. (allowance 0/2)
13.Separate tutorials and collective presentations of the model curriculum. (allowance 0/2)
14.Principles of thesis defense. (allowance 0/2)

Type of course unit:required
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
Assessment methods:credit - the requirement is the presentation of selected topics of the bachelor thesis and a study of the outline of the text, abstracts and examples of literature references.
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     practice24 h
     consultation2 h
Self-study
     preparation of presentation2 h
     elaboration of reports4 h
Total32 h

Basic reading list
  • FRANCÍREK, F. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). 1st ed. Praha: Ingenio et Arti, 2012. 51 p. ISBN 978-80-905287-1-0.
  • KATUŠČÁK, D. -- DROBÍKOVÁ, B. -- PAPÍK, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5th ed. Nitra: Enigma, 2008. 161 p. ISBN 978-80-89132-70-6.
Recommended reading list
  • KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 p. ISBN 978-80-244-1589-5.
  • VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 p. ISBN 978-80-245-1819-0.