Studijní programy / B-SP Specializace v pedagogice
Program: B-SP Specializace v pedagogice
Obor: B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a případně ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají aktuální poznatky. Studijní program buduje potřebné profesní kompetence, které absolvent uplatní v praxi, případně v rámci dalšího studia.
Studijní výstupy: Sestaví obsah a strukturu vyučovací jednotky (zohledňuje specifika praktického vyučování či odborného výcviku) s ohledem na stanovené vzdělávací cíle.
Připravuje zprávy, hodnocení žáků a jejich klasifikace; uskutečňuje a podílí se na konání porad s učiteli a schůzkách s rodiči.
Vede odborný výcvik či praktické vyučování, vede ročníkové a závěrečné práce žáků.
Organizuje samostatnou i společnou činnost žáků; Pracuje se zpětnou vazbou.
Přizpůsobuje edukační působení schopnostem, dovednostem a věku žáků.
Podporuje kompetence v oblasti sebevzdělávání a celoživotního učení žáků.
Dokáže pružně reagovat na nejnovější trendy v souladu s vývojem vědeckého poznání v rámci své odbornosti.
Dbá na bezpečnost žáků v praktickém vyučování či odborném výcviku, dokáže předcházet možným problémům u žáků v praktickém vyučování či odborném výcvik.
Ovládá principy úspěšné komunikace; Dbá na dodržování etických pravidel v rámci učitelské profese.
Uplatnění absolventů:Studijní obor připraví jak po teoretické, tak i praktické stránce budoucí pedagogy k výuce odborných předmětů na středních odborných školách v rámci jejich odbornosti. Znamená to, že budou disponovat jak teoretickými poznatky, tak i potřebnými praktickými dovednostmi středoškolské učitelské profese.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BZOPBiologie člověka a prevence zdravízápočet3
MSOPMetodologický seminářzápočet5
ODOPObecná didaktikazápočet3
PUOPPedagogika pro učitelezkouška6
PSOPPsychologie pro učitelezkouška5
VPOPVývojová a sociální psychologiezkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
HVOPHlasová výchovazápočet2
VCOPPedagogika volného časuzápočet2
SPOPSociální partnerství školyzápočet2
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DTOPDidaktická technikazápočet3
OBOPOborová didaktikazkouška5
OIOPOdborné inovace ve vzdělávánízápočet3
PPOPPedagogická psychologiezkouška5
SOOPSociální pedagogikazápočet3
SLOPŠkolská a pracovní legislativazkouška4
ZDOPZákladní pedagogické dokumentyzápočet3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
DSOPDemokracie ve škole v teorii a praxizápočet2
MMOPManagement a marketing školyzápočet2
PJOPSociální patologie a prevencezápočet2
SVOPSvět prácezápočet2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DVOPDidaktika praktického vyučovánízápočet3
MVOPMetodika výukyzápočet3
R1OPReflektivní seminář Izápočet2
SBOPSeminář k bakalářské prácizápočet5
SGOPSpeciální pedagogikazkouška4
UPOPÚvod do individuální řízené pedagogické praxezápočet3
VROPVýchovné poradenstvízkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
EVOPEnviromentální výchova v odborném vzdělávánízápočet2
ICOPInformační a komunikační technologiezápočet2
PKOPPrezentační a komunikační dovednosti učitelezápočet2
VDOPVzdělávání dospělýchzápočet2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.