Studijní programy / N-EM Ekonomika a management / Strategický management
Kód předmětu:STM
Název v jazyce výuky:Strategický management
Název česky:Strategický management
Název anglicky:Strategic Management
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/1; kombinovaná, 16/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:magisterský navazující
Semestr:ZS 2019/2020 - PEF
Vyučující:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty:Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je naučit studenty propojovat dosud získané znalosti z jednotlivých disciplín a pracovat s nimi při návrhu budoucího směrování rozvoje organizace. Důraz je kladen na analýzu prostředí a projekci jejích výsledků do budoucích vývojových scénářů možných směrů rozvoje organizace. Absolvováním předmětu student pozná také pomocné nástroje pro formulaci strategií, které lze využít jako vodítko pro návrh konkrétní strategie organizace.
Obsah předmětu:
1.Teorie strategického managementu -- základní pojmy, vývoj, charakter, proces (dotace 4/2)
2.Poslání a dlouhodobé cíle firmy (dotace 2/2)
3.Analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy (dotace 4/2)
a.Strukturalizace vnějšího prostředí, metody a techniky analýzy
b.Strukturalizace vnitřního prostředí, metody a techniky analýzy

4.Volba podnikových strategií (dotace 4/2)
a.Obecné typy podnikových strategií
b.Návrh alternativ podnikových strategií, kvantitativní metody
c.Hodnocení a výběr podnikových strategií

5.Implementace a kontrola podnikových strategií (dotace 2/2)
6.Řízení změn (dotace 2/0)
7.Analýza odvětví a konkurence -- úvodní pojmy (dotace 2/2)
8.Analýza konkurenčního prostředí (dotace 4/2)
a.Porterův model
b.Vliv vlády na konkurenční prostředí v odvětví

9.Konkurenční strategie (dotace 2/0)
a.Typy strategií proti konkurentům
b.Strategie zaměřené na rozšířenou konkurenci

10.Odvětví a konkurenční strategie (dotace 2/0)
a.Obecné typy odvětví, vývoj odvětví
b.Konkurenční strategie v jednotlivých typech odvětví

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-odhodlání k úspěchu
-podnikatelský duch
-schopnost organizace a plánování
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost vedení
-tvorba projektů a jejich management

Oborově specifické kompetence:
-Student dokáže doporučit vhodnou konkurenční strategii
-Student dokáže formulovat poslání organizace
-Student zná hlavní etapy procesu strategického managementu
-Student zná hlavní typy konkurenčních strategií

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Studenti zpracovávají dvě bodované práce, které spolu s hodnocením jejich aktivity na seminářích představují 40 % hodnocení předmětu: 1 - Analýza poslání - individuální práce zaměřená na analýzu poslání vybrané firmy. Max. 5 bodů. 2 - Manažerská simulační hra - skupinová práce (2-3 studenti) zaměřená na soupeření na simulovaném trhu. Max. 30 bodů. 3 - aktivita na seminářích - subjektivní hodnocení aktivní účasti v diskusi. Max. 5 bodů.
Písemná zkouška se skládá formou řešení případové studie s využitím přednášené teorie - max. 60 bodů, min. počet bodů potřebných k úspěšnému absolvování zkoušky je 20 b., celkové hodnocení je pak dáno součtem bodů získaných na cvičeních a za zkoušku (celkem max. 100 b.). Úspěšné ukončení předmětu předpokládá zisk alespoň 61 bodů.
Studenti kombinované formy studia zpracovávají jednu případovou studii (min. 2500 slov) zaměřenou na praktickou aplikaci vybraného tématu z přednášek. Zkouška má stejnou podobu jako ve formě prezenční.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h14 h
cvičení2 h0 h
seminář5 h2 h
konzultace2 h6 h
projektová práce5 h0 h
veřejná prezentace (ústní)0 h2 h
Samostudium
příprava na zkoušku22 h70 h
příprava prezentace15 h11 h
zpracování projektů50 h35 h
zpracování seminární práce15 h0 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • THOMPSON, A A. Essentials of strategic management: the quest for competitive advantage. 2. vyd. New York: McGraw-Hill Irwin, 557 s. ISBN 978-0-07-122081-1.
  • KAPLAN, R S. -- NORTON, D P. Efektivní systém řízení strategie: nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody. 1. vyd. Praha: Management Press, 2010. 325 s. Knihovna světového managementu ;. ISBN 978-80-7261-203-1.
  • PORTER, M E. Competitive advantage : creating and sustaining superior perfor. 1. vyd. New York: Free Press, 2004. 557 s. ISBN 0-7432-6087-2.
  • OSTERWALDER, A. -- PIGNEUR, Y. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 1. vyd. V Brně: BizBooks, 2012. 278 s. ISBN 978-80-265-0025-4.
  • POŠVÁŘ, Z. -- ŽUFAN, P. -- TOMŠÍK, P. MANAGEMENT II. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 125 s. ISBN 978-80-7157-748-5.
Doporučená literatura
  • JOHNSON, G. -- SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Computer Press, 2000. 803 s. ISBN 80-7226-220-3.
  • Konkurenční strategie: Metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Praha: Victoria Publishing, 1994. 403 s. ISBN 80-85605-11-2.
  • KIM, W C. -- MAUBORGNE, R. Strategie modrého oceánu. Praha: Management Press, 2005. 236 s. ISBN 80-7261-128-3.
  • FRYNAS, J G. Global strategic management. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 422 s. ISBN 978-0-19-954393-9.