Studijní programy / B-SP Specializace v pedagogice
Program: B-SP Specializace v pedagogice
Obor: B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a případně ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají aktuální poznatky. Studijní program buduje potřebné profesní kompetence, které absolvent uplatní v praxi, případně v rámci dalšího studia.
Studijní výstupy: Sestaví obsah a strukturu vyučovací jednotky (zohledňuje specifika praktického vyučování či odborného výcviku) s ohledem na stanovené vzdělávací cíle.
Připravuje zprávy, hodnocení žáků a jejich klasifikace; uskutečňuje a podílí se na konání porad s učiteli a schůzkách s rodiči.
Vede odborný výcvik či praktické vyučování, vede ročníkové a závěrečné práce žáků.
Organizuje samostatnou i společnou činnost žáků; Pracuje se zpětnou vazbou.
Přizpůsobuje edukační působení schopnostem, dovednostem a věku žáků.
Podporuje kompetence v oblasti sebevzdělávání a celoživotního učení žáků.
Dokáže pružně reagovat na nejnovější trendy v souladu s vývojem vědeckého poznání v rámci své odbornosti.
Dbá na bezpečnost žáků v praktickém vyučování či odborném výcviku, dokáže předcházet možným problémům u žáků v praktickém vyučování či odborném výcvik.
Ovládá principy úspěšné komunikace; Dbá na dodržování etických pravidel v rámci učitelské profese.
Uplatnění absolventů:Studijní obor připraví jak po teoretické, tak i praktické stránce budoucí pedagogy k praktickému vyučování a vedení odborného výcviku na středních odborných školách a středních odborných učilištích v rámci jejich středoškolské odbornosti. Znamená to, že budou disponovat jak teoretickými poznatky, tak i potřebnými praktickými dovednostmi středoškolské učitelské profese.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BZPABiologie mládeže a školní zdravotnictvízápočet5
USPAÚvod do studiazápočet2
PEPAZáklady pedagogikyzkouška6
PSPAZáklady psychologiezkouška5
ZSPAZáklady sociologiezkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HVPAHlasová výchovazápočet4
ODPAObecná didaktikazkouška6
OPPAObecná psychologiezkouška6
SOPASociální pedagogikazkouška5
MVPATeorie a metodika výchovyzápočet4
VPPAVývojová psychologiezápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
A2PACizí jazyk II - angličtinazápočet3
N2PACizí jazyk II - němčinazápočet3
EKPAEkologiezápočet3
PRPAPsychologie prácezápočet3
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EVPAEnvironmentální výchovazápočet3
OEPAOdborné exkurze a inovacezápočet2
PDPAPedagogická diagnostikazkouška5
PPPAPedagogická psychologiezkouška5
SPPASpeciální pedagogikazkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
KDPAKomunikační dovednostizápočet3
PJPAPrevence sociálně patologických jevůzápočet3
SVPASvět prácezápočet3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
D1PADidaktika praktického vyučování Izkouška7
IGPAInformační gramotnostzkouška5
DTPAModerní didaktická technikazápočet3
B1PASeminář k bakalářské práci Izápočet3
POPAVýchovné poradenstvízkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
KDPAKomunikační dovednostizápočet3
PJPAPrevence sociálně patologických jevůzápočet3
SVPASvět prácezápočet3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.