Studijní programy / N-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství
Program: N-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství
Obor: N-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Navrhovaný navazující studijní program a obor Technické znalectví a expertní inženýrství navazuje na první stupeň bakalářského studijního programu a oboru Technické znalectví a pojišťovnictví uskutečňovaného na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Dále umožňuje prostupnost a pokračování v magisterském stupni studia pro absolventy bakalářského studia technických a technicko-ekonomických oborů, zejména Provoz techniky, Technologie odpadů, Automatizace řízení a informatika a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku uskutečňovaných na Mendelově univerzitě v Brně.
Absolventi Technického znalectví a expertního inženýrství jsou strukturou vyučovaných předmětů orientováni do problematiky technických disciplín vyučovaných na Mendelově univerzitě v Brně ve vazbě na již akreditované a uskutečňované technicky orientované studijní programy a obory – Provoz techniky, Provoz techniky a automobilová doprava, Management techniky, Technologie odpadů a uskutečňované ekonomicky orientované studijní obory – Finance, Pojišťovnictví, Management obchodní činnosti ap., tedy do oblasti zemědělské, lesnické, dřevozpracující, stavební, potravinářské a environmentální techniky, techniky odpadového hospodářství, techniky pro úpravu prostředí, motorových vozidel, manipulační a dopravní techniky a techniky souvisejících oborů.
Studijní výstupy: Výkon specifických administrativních a technických činností v oboru technického znalectví a expertního inženýrství
Oceňování věcí movitých, především strojů, strojních zařízení, motorových vozidel a dalších energetických a technických prostředků
Metrologické úkony v oblasti techniky
Pořizování technické dokumentace a zajišťování důkazních materiálů v souvislosti s prováděním místního šetření znalcem a/nebo likvidátorem
Výkon specifických administrativních a technických činností v oboru pojišťovnictví
Likvidace pojistných událostí v oblasti neživotního pojištění
Provádění analýz majetkových a finančních operací
Zavádění a praktické uplatnění projektového managementu a facility managementu
Řízení, posuzování a optimalizování projektůAlpha
Vyhledávání v informačních databázích, zpracovávání a analýza dat.
Uplatnění absolventů:Způsobilost výkonu specifických administrativních a technických činností v oboru technického znalectví a expertního inženýrství

Schopnost oceňování věcí movitých, především strojů, strojních zařízení, motorových vozidel a dalších energetických a technických prostředků

Znalost metrologických úkonů v oblasti techniky

Schopnost pořizovat technickou dokumentaci a zajišťování důkazních materiálů v souvislosti s prováděním místního šetření znalcem a/nebo likvidátorem

Způsobilost výkonu specifických administrativních a technických činností v oblasti procesního řízení


Znalost likvidace pojistných událostí v oblasti neživotního pojištění

Schopnost provádět analýzy majetkových a finančních operací

Schopnost zavádět a prakticky uplatnit projektový management a facility management

Způsobilost řídit, posuzovat a optimalizovat projekty Alpha

Způsobilost vyhledávat v informačních databázích, zpracovávat a analyzovat data
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EFMIEkonomika a finance pro nefinanční manažeryzkouška5
FMEIFacility managementzkouška5
MPSIManažerská psychologiezkouška4
RTEIŘídicí technikazápočet5
S2EIStavby 2zkouška5
ISEIVyužití informačních systémů v expertní činnostizápočet3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
RRPIŘízení rizik projektůzápočet3
ZOSIZahraniční oceňovací standardyzápočet3
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPSIDiplomový seminářzápočet3
EIEIExpertní inženýrstvízkouška5
OPNIOceňování podniků a nehmotných aktivzkouška5
PRRIProcesní řízenízkouška5
PVDIProfesní vzdělávánízápočet3
SMVISpeciální motorová vozidlazkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OVJIObchodní vyjednávánízápočet4
PPEIPrávo v práci expertazápočet4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BINIBionikazkouška5
NSEINormy a standardyzápočet5
PMEIProjektový managementzkouška5
RTPIŘízení technologických procesůzkouška4
TAEITechnický auditzkouška5
VMEIVozidlové motoryzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
BOZPIBezpečnost a ochrana zdraví při prácizápočet4
ZNMIZnalecké minimumzápočet4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPEIDiplomová práce TZEIzápočet13
SZSPIStroje pro zemní a stavební prácezkouška5
TTOHITechnika a technologie pro odpadové hospodářstvízkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
DMVIDiagnostika motorových vozidelzápočet4
RKEIŘízení kvalityzápočet4