Studijní programy / N-ZI Zahradnické inženýrství / Úchova řezaných květin
Kód předmětu:URK
Název v jazyce výuky:Úchova řezaných květin
Název česky:Úchova řezaných květin
Název anglicky:Cut Flower Post-stogare
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2018/2019 - ZF
Vyučující:Dr. Ing. Anna Němcová (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:(Květinářství a Skladování zahradnických produktů) nebo Státní bakalářská zkouška nebo Aplikovaná botanika
Zaměření předmětu:Posluchač bude schopen na základě získaných poznatků z posklizňové fyziologie řezaných květů, možností zkázy květů a mikrobiologických procesů po sklizni správnými technologickými operacemi prodloužit přirozenou uchovatelnost řezaných květů a řezané zeleně. Současně získá informace o správných postupech při skladování, expedici a prodeji, o zásadách úpravy a ošetření květů ve váze.
Obsah předmětu:
1.Význam řezaných květin, druhy, produkce u nás a ve světě, květinová burza (dotace 4/0)
2.Základní pojmy, charakteristiky řezaných květů, ukazatelé jakosti (dotace 2/0)
3.Posklizňová fyziologie řezaných květů, příčiny zkázy, vliv porušení celistvosti rostliny, stárnutí pletiv, vývojová stadia květů, mikrobiologické procesy po sklizni (dotace 4/0)
4.Roztoky pro řízení životnosti květů (dotace 2/0)
5.Posklizňová technologie, sled operací, časový harmonogram, sklizeň, stanovení optimálního termínu a způsobu sklizně (dotace 2/0)
6.Posklizňové ošetření, předchlazování a skladování, rychlost chlazení, optimální teploty a délky uchovatelnosti květů, úpravy plynného složení skladovací atmosféry (dotace 2/0)
7.Vyskladnění a spotřebitelské balení, expedice, prodej, zásady úpravy a ošetření květů ve váze, estetická hlediska. (dotace 2/0)
8.Sušené řezané květy a zeleň, termín sklizně, výběr druhů, ošetření před sušením, principy sušení, skladování suchých květů (dotace 2/0)
9.Speciální posklizňová technologie hlavních řezaných květů (dotace 8/0)
10.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost organizace a plánování
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-znalost posklizňové fyziologie a technologie řezaných květů
-Znalost požadavků hlavních druhů květin
-znalost systému posklizňové technologie ovoce a zeleniny
-Znalosti o stavbě těla rostliny

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zkouška (součástí je písemný test)
Písemný test - 50 minut test(musíte obdržet minimálně 40 bodů z maxima 60).
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
odborná exkurze4 h
konzultace1 h
veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
příprava na zkoušku20 h
příprava prezentace2 h
Celkem56 h

Základní literatura
  • Květy ve váze stále svěží. 1. vyd. Praha: Brázda, 1992. 44 s. ISBN 80-209-0219-8.
  • Posklizňové ošetření řezaných květů. Průhonice: OBIS, 1988. 73 s.
  • GOLIÁŠ, J. Skladování a zpracování ovoce a zeleniny. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 131 s. ISBN 978-80-7509-195-6.
  • GOLIÁŠ, J. Skladování a zpracování ovoce a zeleniny: (návody do cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 97 s. ISBN 978-80-7375-331-3.
  • KOPEC, K. Péče o jakost řezaných květů. 1. vyd. Brno: MZLU, 1998. 81 s. ISBN 80-7157-308-6.
  • PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.