Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Vinohradnictví bc
Kód předmětu:KVI
Název v jazyce výuky:K-Vinohradnictví bc
Název česky:K-Vinohradnictví bc
Název anglicky:Viticulture (B.Sc.) p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 18/9
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2020/2021 - ZF
Vyučující:Ing. Radek Sotolář, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit posluchače s původem révy vinné, historií pěstování a světovým významem v lidské kultuře. Základní biologické a fyziologické znaky, růst a vývoj, agrotechnika v závislosti na jednotlivých odrůdách.
Obsah předmětu:
1.1. Klasifikace čeledi Vitaceae a rodu Vitis. (dotace 2/2)
a.a) Systematické zařazení rodu Vitis.
b.b) Využití botanických druhů ve vinohradnictví a šlechtění révy.
c.c) Klasifikace odrůdového sortimentu révy vinné.

2.2. Morfologie révy. (dotace 2/2)
a.a) Základní morfologické popisy jednotlivých částí révy vinné.
b.b) Ampelografie révy vinné, základy morfologického popisu révy vinné a jejich využití.

3.3. Fyziologie révy vinné. (dotace 2/2)
a.a) Fotosyntéza, asimilace, význam listové plochy pro rostlinu.
b.b) Kvetení a problematika sprchávání.
c.c) Fyziologie plodu révy vinné a zrání révy vinné. Biochemické a fyziologické děje probíhající v bobuli v průběhu dozrávání.

4.4. Fenologická stádia (fenofáze) révy vinné. (dotace 2/2)
a.a) Vývojový cyklus révy během roku.
b.b) Jednotlivé systémy a stupnice.

5.5. Zelené práce u révy vinné. (dotace 2/2)
a.a) Význam těchto pracovních operací.
b.b) Možnosti využití mechanizace u jednotlivých operací.

6.6. Pěstitelské tvary a řez révy vinné. (dotace 2/2)
a.a) Dělení a různé možnosti řezu.
b.b) Typy běžně používaných pěstitelských tvarů.
c.c) Biologické zákonitosti tvarování révy vinné.

7.7. Bílé moštové odrůdy révy vinné registrované v ČR. (dotace 2/2)
a.a) Jejich popis, vlastnosti a ukázka ve vinici.

8.8. Modré moštové odrůdy révy vinné registrované v ČR. (dotace 2/2)
a.a) Jejich popis, vlastnosti a ukázka ve vinici.

9.9. Stolní odrůdy révy pěstované v ČR. (dotace 2/2)
a.a) Jejich popis, vlastnosti a ukázka ve vinici.

10.10. Podnožové odrůdy révy. (dotace 2/2)
a.a) Jejich popis, vlastnosti a ukázka ve vinici.

11.11. Rozmnožování a výsadba révy vinné. (dotace 2/2)
a.a) Odběr roubového a podnožového materiálu, metody úpravy rozmnožovacího materiálu.
b.b) Způsoby roubování - v ruce, štěpovacími strojky, přímo na stanovišti.
c.c) Možnosti výsadby révy vinné.

12.12. Ochrana révy vinné. (dotace 2/2)
a.a) Základní choroby a škůdci révy.

13.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-podnikatelský duch
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost determinovat patogena či škůdca a zvolit vhodnou ochranu
-Schopnost poznat zakladní odrůdy , jejich fyziologické a morfologické vlasnosti.
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Ukončením předmětu je zkouška, která zahrnuje všechna témata, která byla prezentovaná na přednáškách a cvičeních. Podmínkou ukončení předmětu je napsání zápočtového testu (60% úspěšnost) a ústní zkoušky (60% úspěšnost).
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška18 h
cvičení9 h
práce v terénu10 h
konzultace8 h
Samostudium
příprava na zkoušku48 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test12 h
zpracování seminární práce25 h
Celkem140 h

Základní literatura
  • PAVLOUŠEK, P. Encyklopedie révy vinné. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 316 s. ISBN 978-80-251-2263-1.
  • POSPÍŠILOVÁ, D. Ampelografia ČSSR. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1981. 347 s. Rastlinná výroba.
  • SEDLO, J. Ekologické vinohradnictví. Praha: Agrospoj, 1994. 185 s. ISBN 80-7084-117-6.
  • KUTINA, J. Pomologický atlas 2. Zemědělské nakladatelství Brázda, 1992. ISBN 80-209-0192-2.
  • POSPÍŠILOVÁ, D. Nové šľachtenie viniča na Slovensku. Bratislava: Z&J, 1998. 222 s. ISBN 80-967689-0-5.
Doporučená literatura
  • MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz
  • Pavloušek P. ESCA a další nebezpečné houbové patogeny u révy vinné. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.