Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Marketing
Kód předmětu:KMRS
Název v jazyce výuky:K-Marketing
Název česky:K-Marketing
Název anglicky:Marketing p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 18/9
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský
Semestr:LS 2019/2020 - ZF
Vyučující:Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:studovaná kombinovaná forma
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit studenty se základy marketingu a se základními principy a postupy v marketingu, které mohou využít mimo studia jak v podnikatelské činnosti, tak také v každodenním životě. Postupně budou probrány základní postupy a nástroje současného marketingu, marketingového výzkumu, marketingových strategií, studia chování spotřebitelů, konkurence, marketingového mixu a marketingového řízení.
Obsah předmětu:
1.Základní principy a význam marketingu (dotace 2/1)
2.Marketingové řízení (dotace 2/1)
3.Marketingové strategie (dotace 2/1)
4.Marketingový plán (dotace 2/1)
5.Marketingové prostředí (dotace 2/1)
6.Analýza portfólia (dotace 2/1)
7.Marketingová informační soustava (dotace 2/1)
8.Chování zákazníka (dotace 2/1)
9.Segmentace trhu (dotace 2/1)
10.Marketingový mix (dotace 2/1)
11.Produkt (dotace 2/1)
12.Distribuce (dotace 2/1)
13.Cena (dotace 2/1)
14.Propagace a marketingová komunikace (dotace 2/1)
15.Mezinárodní marketing (dotace 2/1)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
-Aplikace poznatků v praxi
-Rozvíjení kreativity v odborné oblasti
-Schopnost zpracovávat koncepci a strategii ve firmě
-Základní profesní znalosti marketingu (K-Marketing)

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Odevzdání a prezentace semestrálního projektu, udělení zápočtu dle závěrečného písemného testu, závěrečná ústní zkouška. Splnění bodového hodnocení v limitu minimálně 60% ze všech hodnocených testů a úkolů.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h
cvičení24 h
konzultace2 h
projektová práce12 h
veřejná prezentace (ústní)4 h
Samostudium
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test8 h
příprava prezentace8 h
zpracování projektů8 h
zpracování seminární práce20 h
Celkem140 h

Základní literatura
  • FORET, M. -- PROCHÁZKA, P. -- URBÁNEK, T. Marketing: základy a principy. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 149 s. ISBN 80-251-0790-6.
  • KOTLER, P. Marketing management. Management press, 2002. 367 s. ISBN 80-247-0016-6.
  • KOTLER, P. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN 80-7261-010-4.
  • Konkurenční strategie: Metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Praha: Victoria Publishing, 1994. 403 s. ISBN 80-85605-11-2.
  • Konkurenční výhoda: (Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon). Praha: Victoria Publishing, 1993. 626 s. ISBN 80-85605-12-0.
  • Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum, Praha: Grada Publishing, a. s., 2003, ISBN 80-2470385-8. Praha: Grada Publishing, a. s., 2003. ISBN 80-247-0385-8.
  • SINEK, S. Začněte s proč: jak vůdčí osobnosti inspirují k činům. 1. vyd. V Brně: Jan Melvil, 2013. 255 s. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-55-4.
  • HAIG, M. Království značky: [největší omyly a úspěchy všech dob]. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 322 s. ISBN 80-86929-09-4.
  • RYGLOVÁ, K. -- BURIAN, M. -- VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-4039-3.