Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Skleníková výroba
Kód předmětu:KSK
Název v jazyce výuky:K-Skleníková výroba
Název česky:K-Skleníková výroba
Název anglicky:Glasshouse Crops p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 18/9
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2020/2021 - ZF
Vyučující:prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Souhrnně seznámit posluchače se zásadami řízení a organizace skleníkové výroby a regulace růstu a vývoje zahradnických kultur v podmínkách mírného pásma. Ve cvičeních se posluchači prakticky seznámí s regulací výživy, CO2 a dalšími technologickými opatřeními při hydroponickém a substrátovém pěstování, s ekonomikou pěstování rychlených zelenin a květin.
Obsah předmětu:
1.1.Historie výstavby a užívání skleníků. Centra skleníkové produkce ve světě, organizace investiční výstavby. Regulace klimatu, systémy topení, chlazení, větrání, stínování. Fyziologický význam tepla a chladu v růstu a vývoji rostlin. (dotace 2/1)
2.Světlo - fyziologický význam světla pro růst a vývoj květin a zelenin, světlo indukčně a fotosynteticky účinné, přirozené a doplňkové světlo, stínování a přisvětlování. Náklady na doplňkové přisvětlování kultur. Výživa zahradnických kultur, nároky zeleniny a květin na výživu, citlivost a tolerance na obsah solí v živném roztoku. Voda ve skleníkové výrobě, množství a kvalita. Kontrola kvality vody, úprava vody, nedostatky vyvolané špatnou kvalitou vody. Závlahové a mlžící systémy. Alternativní pěstitelské systémy. Pěstování na půdním záhonu, pěstební substráty, hydroponické systémy.
Toto téma bylo inovováno v rámci realizace projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0122
(dotace 4/2)
3.Kontrola výživy. Systémy výživy - způsoby dávkování živin.
Význam CO2 a jeho aplikace ve sklenících. Vliv CO2 růst a vývoj, ekonomika, aplikace. Regulace růstu a vývoje zelenin a květin, chemické regulátory - třídění, účinnost, aplikace. Fyziologická regulace, ekonomika u různých kultur.
(dotace 3/2)
4. Ochrana skleníkových kultur. Zákonné normy, ochrana zdraví při práci. Význam prevence. Biologický boj, integrovaná ochrana, technika aplikace. Přípravky pro ochranu rostlin.Ochrana rostlin ve sklenících. Informační vstupy, zákony, legislativa, metodiky, přípravky skleníky jako specifický ekosystém. Ochrana rostlin ve sklenících. Technologické vstupy, biologická ochrana, chemická ochrana, integrovaná ochrana rostlin pod sklem. (dotace 3/2)
5.Sledování zdravotního stavu rostlin, diagnostika původců poškození, návrh ochranných opatření, interakce, technika aplikace. Posklizňová manipulace s výpěstky, životnost produktů a možnost jejího prodloužení, systémy třídění, chlazení, skladování a expedice. (dotace 3/1)
6.Marketing a obchod se zahradnickými produkty. Standardizace a normy kvality, balení a egalizace, kontrola kvality. Odbytový systém a prodej výpěstků, reklama a propagace. Plán výroby a odbytu, analýza nákladů. Produktivita a rentabilita skleníkové výroby. (dotace 3/1)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost analyzovat výživný stav rostlin v hydroponii
-Schopnost kvalifikovaně stanovit původce poškození plodin
-Schopnost plánovat výrobu a efektivně využívat moderní zahradnické technologie
-Schopnost řídit management skleníkové produkce okrasných a užitkových rostlin

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet na základě protokolů a seminární práce
zkouška písemná a ústní
podmínky pro ukončení: povinná účast na cvičení, odevzdání protokolů, absolvování zápočtového testu, min 65% úspěšnost
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška18 h
seminář9 h
konzultace18 h
Samostudium
příprava na zkoušku60 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test5 h
zpracování protokolů10 h
zpracování seminární práce10 h
Celkem140 h

Základní literatura
  • POKLUDA, R. -- KOBZA, F. Skleníky, fóliovníky, využití a pěstební technologie. 1. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2011. 253 s. ISBN 978-80-86726-46-5.
  • KOVÁŘ, L. -- HOSKOVEC, L. Fóliovníky, skleníky, zahradní kryty. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 79 s. Abeceda české zahrady. ISBN 80-251-0244-0.
  • KOBZA, F. a kol. Skleníková výroba: rostlinolékařství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 65 s. ISBN 80-7157-533-X.
  • Skleníky, jejich vlastnosti a vybavení. 2. vyd. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2004. 56 s. ISBN 80-7271-148-2.
  • KOBZA, F. -- POKLUDA, R. Skleníkové stavby. [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZI/SKST/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
Doporučená literatura
  • POKLUDA, R. -- NEUGEBAUEROVÁ, J. -- JEZDINSKÝ, A. Databáze zahradnických informací. Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07.2.2.00.28.0220. [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/.
  • ALDRICH;R.A.BARTOK;J.V., Greenhouse Engineering, Northeast Reg.Agric.Eng.Service NY: 1992
  • NELSON;P.V., Greenhouse Operation and Management, Prentice-Hall,Inc.1991
  • VOLF;M.VOTRUBA;R., Základy skleníkového květinářství, Brázda: ZN Praha, 1991