Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Skladování zahradnických produktů
Kód předmětu:KSZP
Název v jazyce výuky:K-Skladování zahradnických produktů
Název česky:K-Skladování zahradnických produktů
Název anglicky:Storage of Horticultural Products p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 18/9
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2020/2021 - ZF
Vyučující:prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc. (přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Híc, Ph.D. (garant)
Dr. Ing. Anna Němcová (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit studenty s posklizňovými principy uchovávání ovoce a zeleniny a fyziologickými odezvami na činitele vnějšího prostředí.
Technologie skladování podává přehled o technických podmínkách řízení mikroklimatických podmínek v chlazených a nechlazených prostorách.
Obsah předmětu:
1.Fyziologické pochody ve sklizeném ovoci a zelenině (dotace 0/0)
a.Plynné složky a intenzita dýchání
b.Hodnocení metabiotických cyklů podle aerobního a anaerobního dýchání
c.Vyjádření dýchání Klasifikace zahradnických plodin podle intenzity dýchání
d.Dýchání a ovlivňující faktory
e.Tolerance plodu k anaerobním podmínkám
f.Jednorázové ošetření oxidem uhličitým
g.Vnitřní atmosféra plodu
h.Výdej tepla z plodiny
i.Výpar z plodin

2.Vlastnosti vlhkého vzduchu (dotace 0/0)
a.Měrná vlhkost vzduchu
b.Tepelný obsah vzduchu (entalpie)
c.Diagram i-x, Mollierův diagram
d.Změny vlhkého vzduchu v chladírenské komoře
e.Důsledky změn vlhkého vzduchu v chladírenské komoře

3.Technika chlazení (dotace 0/0)
a.Přímé chlazení - nepřímé chlazení, kompresorové chlazení
b.Výpočet užitečného chladícího výkonu výparníku s nucenou cirkulací vzduchu
c.Chladící výkon výparníku

4.Tepelná bilance chladírenské komory (dotace 0/0)
a.Odvedení tepla ze sklizených plodin
b.Odvedení dýchacího tepla
c.Chladiva, fyzikální vlastnosti
d.Odstranění vlhkosti z okruhu chladiva
e.Větrání venkovním vzduchem
f.Ztráty tepla větráním venkovním vzduchem
g.Ztráty tepla prostupem přes stěny chladírenské komory

5.Technická zařízení pro úpravu atmosféry (dotace 0/0)
a.Plynotěsnost chladírenské komory
b.Způsoby přípravy plynné směsi
c.Upravená plynná směs v neplynotěsných komorách
d.Prostorové a stavební řešení chladírny
e.Dispozice chladících systémů - centrální chlazení - decentralizované chlazení
f.Technická úprava atmosféry
g.Přednosti a nedostatky biologické úpravy atmosféry
h.Přednosti a nedostatky technické úpravy atmosféry

6.Dozrávání plodin (dotace 0/0)
a.Fysiologické předpoklady
b.Technické provedení, technologické vybavení dozrávacích komor

7.Skladování jádrového ovoce, peckového ovoce a ostatní zahradnických produktů (dotace 0/0)
8.Skladování zeleninových druhů (dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
-Aplikace poznatků v praxi
-Seznámení se se světovými trendy ve šlechtění ovoce.
-Schopnost využit znalostí pro přípravu materiálu pro dlouhodobé skladování
-znalosti o látkových složkách ovoce
-Způsobilost využití znalostí o obsahových látkách

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Písemná a ústní zkouška.
Ukončení cvičení zápočtem: Zpracování protokolů z laboratorního cvičení.
2 protokoly, rozsah: 2 strany A4/cvičení
Minimální požadavky na splnění zkoušky:
A: 90-100% (správných odpovědí)
B: 80-90%
C: 70-80%
D: 60-70%
E: 50-60%
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška18 h
cvičení9 h
konzultace20 h
Samostudium
příprava na zkoušku55 h
příprava na průběžný test20 h
zpracování protokolů18 h
Celkem140 h

Základní literatura
  • BÖTTCHER, H. Frischhaltung und Lagerung von Gemuse. Verlag Eugen Ulmer, 1996. 252 s. ISBN 3-8001-5820-5.
  • OSTERLOH, H. Obstlagerung. Deutscher Landwirtschaftverlag Berlin , 1980. 238 s.
  • GOLIÁŠ, J. Skladování ovoce v řízené atmosféře. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Brázda, 2011. 128 s. Vydání první. ISBN 978-80-209-0386-0.
  • Vegetable crops. 3. vyd. New York: McGraw-Hill, 1939. 578 s. Agriculture science.
Doporučená literatura
  • Goliáš,J, Skladování, Brno: Ediční středisko. 1998