Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Biometrika
Kód předmětu:KBIM
Název v jazyce výuky:K-Biometrika
Název česky:K-Biometrika
Název anglicky:Biometrics (KS)
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 19/5
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2020/2021 - ZF
Vyučující:prof. Ing. Milan Palát, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je zvládnutí základních statistických metod a jejich aplikace v zahradnickém výzkumu a praxi včetně uplatnění znalostí při statistickém zpracování dat s využitím dostupného programového vybavení.
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia biometriky (dotace 2/2)
a.Definování statistiky a biometriky
b.Základní statistické pojmy (jednotka, soubor, znaky)
c.Etapy statistické práce (zjišťování, zpracování, analýza)
d.Statistické vyjadřovací formy (řady, tabulky, grafy)

2.Popis a analýza jednorozměrných a vícerozměrných souborů (dotace 10/10)
a.Třídění (včetně variačního třídění)
b.Střední hodnoty a míry variace
c.Regresní a korelační analýza
d.Asociace a kontingence

3.Výběrové metody (dotace 4/2)
a.Náhodná veličina a její rozdělení
b.Podstata a druhy výběru, náhodný výběr
c.Směrodatná a přípustná chyba, stanovení rozsahu výběru

4.Statistický odhad (dotace 2/4)
a.Bodový a intervalový odhad
b.Intervaly spolehlivosti základních charakteristik
c.Interval a pás spolehlivosti regresní funkce

5.Testování statistických hypotéz (dotace 8/10)
a.Postup při testování a možné chyby
b.Testy homogenity rozptylů
c.t-test, párový t-test
d.Analýza variance při různém uspořádání dat
e.Analýza kovariance
f.Neparametrické testy

6.Modelování produkčních procesů (dotace 2/0)
a.Dynamické modely
b.Modelování pomocí statistických metod

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Osvojování si matematického aparátu potřebného pro vytváření matematických modelů reálných situací
-Rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení při studiu matematických pojmů a vztahů
-shopnost naplánovat, realizovat a vyhodnotit experiment omezeného rozsahu
-Schopnost kritického vyhodnocování, srozumitelné a věcné argumentace při řešení matematických problémů.

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet na základě zpracovaných příkladů (min. 60%) a úspěšných písemek (min. 60%) během cvičení. Písemná a ústní zkouška. Pro účast na ústní zkoušce je nutné splnit písemnou část na 60%. Celkové hodnocení vychází z obou částí zkoušky (písemné a ústní).
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h
konzultace20 h
Samostudium
příprava na zkoušku40 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava na průběžný test20 h
zpracování protokolů20 h
zpracování projektů20 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • STÁVKOVÁ, J. -- DUFEK, J. Biometrika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 178 s. ISBN 80-7157-486-4.
Doporučená literatura
  • ANDĚL, J. Statistické metody. Praha: Matfyzpress, 2007. ISBN 80-7378-003-8.
  • HRONOVÁ, S. -- HINDLS, R. -- SEGER, J. Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2006. 415 s. ISBN 80-86946-16-9.
  • MENDENHALL, W. -- SINCICH, T. Statistics for the Engineering and Computer Sciences. 2. vyd. San Francisco: Dellen Publishing Company, 1988. 16 s. ISBN 0-02-380460-2.
  • MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. 982 s. ISBN 80-200-1396-2.
  • Statistics for engineers and scientists. Boston: McGraw-Hill, 869 s. ISBN 0-07-121492-5.
  • ROD, J. -- VONDRÁČEK, J. Polní pokusnictví : Pokusnická technika se základy biometriky. Brno: VŠZ, 1975. 230 s.