Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Základy práva
Kód předmětu:KZP
Název v jazyce výuky:K-Základy práva
Název česky:K-Základy práva
Název anglicky:Principles of Law (p/t)
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 19/10
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - ZF
Vyučující:JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (garant)
JUDr. Jana Mervartová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit posluchače s obecnými principy právního řádu ČR, formovat základní dovednosti z hlediska zařazení právních vztahů do příslušných právních odvětví a ke zdroji pozivitně právní úpravy
Obsah předmětu:
1.Základy teorie práva - Právo a společenské normativní systémy; Prameny práva ; Právní normy; Realizace práva a právní vztahy; (dotace 2/2)
2.Ústavně právní základy státu - Prameny ústavního práva; Základy politického systému ČR; Soustava nejvyšších státních orgánů; Základní lidská práva a svobody (dotace 1/1)
3.Základy občanskoprávních vztahů- Základní principy občanského práva ; Základy právní úpravy věcných práv; Závazkové vztahy; Závazky z porušení práva (odpovědnostní závazky) (dotace 4/2)
4.Právní úprava pracovních vztahů a sociálního zabezpečení- Pojem a prameny pracovního práva; Pracovní poměr; Doplňkové pracovněprávní vztahy; Pracovněprávní odpovědnost; Kolektivní pracovní právo (dotace 4/2)
5.Základy právní úpravy veřejné správy -Prameny správního práva; Veřejná správa a samospráva; Územní samospráva; Kontrola veřejné správy; Správní řízení (dotace 2/1)
6.Právní vztahy k pozemkům - Evidence právních vztahů k nemovitostem; Účelová kategorizace půdy; Územní plánování, územní řízení a územní rozhodnutí; Řízení před stavebním úřadem; Pozemkové úřady a úpravy pozemků (dotace 2/1)
7.Základy trestní odpovědnosti - Formální znaky trestní odpovědnosti; Tresty a ochranná opatření; Zvláštní část trestního zákona; Základy trestního řízení (dotace 2/0)
8.Veřejnoprávní základy podnikání - Základy živnostenského podnikání; Základy práva hospodářské soutěže; Ochrana spotřebitele; Základy úpadkového práva; ochrana průmyslových práv a práv na označení; Obchodní firma a obchodní rejstřík (dotace 1/1)
9.Soukromoprávni základy podnikání - Obchodní společnosti a družstva; Obchodní závazkové vztahy; Smluvní typy v podnikání (dotace 2/1)
10.Mimosoudní řešení sporů -Rozhodčí řízení v ČR; Mezinárodní rozhodování obchodních sporů (dotace 2/1)

Výstupy předmětu:
Oborově specifické kompetence:
-formovat základy znalostního právního vědomí
-osvojit zásady orientace v právním řádu dle hierarchie pramenů a právní síly

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Ukončení předmětu je provedeno písemnou zkouškou - test 40 minut (požadována minimální 58 % úspěšnost z max. počtu bodů za 40 otázek), otázky strukturovaně seřazeny dle jednotlivých oblastí práva, hodnocení 1 - 2 body za správné zodpovězení
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška19 h
seminář10 h
Samostudium
příprava na zkoušku119 h
zpracování seminární práce20 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • JANKŮ, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. 497 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-344-8.
  • SCHELLE, K. a kol. Základy práva. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 714 s. ISBN 80-86432-68-8.
  • DĚDIČ, J. Učebnice práva. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1995. 278 s. ISBN 80-7175-006-9.