Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Podniková ekonomika
Kód předmětu:KPEK
Název v jazyce výuky:K-Podniková ekonomika
Název česky:K-Podniková ekonomika
Název anglicky:Business Economics
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 19/10
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2019/2020 - ZF
Vyučující:doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. (přednášející, zkoušející)
Ing. Soňa Váleková (cvičící)
Ing. Jaroslava Zichová (cvičící)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (garant)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Inovace předmětu Podniková ekonomika byla financována z projektu OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0220.

Cílem předmětu je poskytnout ucelený výklad základů podnikové ekonomiky, a to znamená seznámit studenty zejména s charakteristikou podniku a podnikání, vymezením ekonomického a finančního systému podniku, daňovou problematikou a také seznámit posluchače se základními vztahy nabídky a poptávky po zahradnických produktech. Kromě toho se studenti dozvědí také o způsobech investičním rozhodování podniků a jejich hodnocením, způsobech financování podniku a o typech podniků a metodách podnikání.
Obsah předmětu:
1.Podnik, podnikání a podnikové formy. (dotace 2/2)
a.Vymezení základních pojmů
b.Vymezení právních forem podnikání
c.Ekonomicko-právní charakteristika jednotlivých právních forem podnikání
d.Prezentace zpracované studie Ekonomicko-právní charakteristiky vybraného podniku

2.Efektivnost podniku a její základní kategorie (dotace 2/0)
a.Výrobní faktory
b.Práce
c.Majetek, materiál
d.Kombinace výrobních faktorů

3.Majetková a kapitálová struktura podniku (dotace 3/0)
a.Majetek podniku a jeho struktura
b.Kapitál podniku a jeho struktura
c.Optimalizace kapitálové struktury
d.Koloběh a obrat kapitálu, ukazatele hodnocení obratu kapitálu

4.Hospodářský výsledek podniku (dotace 4/4)
a.Vymezení hospodářského výsledku podniku a jeho evidence ve výkazu zisku a ztrát
b.Výnosy podniku a jejich členění, ceny využívané v podniku -- tržní ceny a ocenění produkce ve výši nákladů
c.Náklady podniku a jejich dělení dle druhu, výkonu
d.Kalkulace nákladů podniku

5.Bod zvratu (dotace 1/1)
a.Vymezení bodu zvratu grafickým a matematických způsobem
b.Vymezení fixních a variabilních nákladů
c.Kvantifikace a analýza bodu zvratu

6.Peněžní toky v podniku (Cash flow) (dotace 2/0)
a.Vymezení peněžních toků v podniku, jejich přehled a využití
b.Metody výpočtu CF a uvedení praktického příkladu
c.Vztah hospodářského výsledku a CF
d.Ukazatele na bázi CF

7.Finanční analýza zahradnického podniku (dotace 1/1)
a.Úloha a cíle finanční analýzy v podniku
b.Metody používané při finanční analýze
c.Využití jednotlivých metod finanční analýzy

8.Financování podniku a hodnocení efektivnosti investic (dotace 2/2)
a.Zdroje financování zahradnických podniků a jejich charakteristika
b.Vymezení zvláštních forem financování
c.Význam investičního rozhodování podniku
d.Metody hodnocení efektivnosti investic

9.Základy daňové soustavy (dotace 2/0)
a.Správa daní
b.Daně přímé (Daň z příjmu, daň z nemovitostí, daň silniční, dědická, darovací a z převodu nemovitostí)
c.Daně nepřímé (DPH, spotřební daň, ekologická daň, daň z elektřiny, pevných paliv a zemního plynu)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Znalost nákladovosti u hlavních komodit
-Znalost cenových souvislostí u hlavních komodit
-Znalost daňové soustavy v podnikání
-Znalost základních vztahů ekonomiky podniků

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Student musí obdržet zápočet před vykonáním vlastní zkoušky. Zápočet je udělen za účast ve cvičení a za tři odedvzdané studie.
Zkouška probíhá v délce trvání 60 minut písemně formou testových otázek a dvou příkladů, které jsou bodovány. Celková známka ze zkoušky zahrnuje poměrné ohodnocení studií a písemné části zkoušky.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška19 h
cvičení4 h
seminář5 h
Samostudium
příprava na zkoušku84 h
příprava prezentace12 h
zpracování protokolů18 h
zpracování projektů26 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • SYNEK, M. -- KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 498 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-336-3.
  • SYNEK, M. Manažerská ekonomika, 5.vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1.
  • WÖHE, G. -- KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. 928 s. ISBN 978-80-7179-897-2.