Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Výživa a hnojení rostlin
Kód předmětu:KVHR
Název v jazyce výuky:K-Výživa a hnojení rostlin
Název česky:K-Výživa a hnojení rostlin
Název anglicky:Plant Nutrition and Fertilization I
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 19/10
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - ZF
Vyučující:doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Objasnit vztahy mezi půdou, rostlinou a hnojivy v procesu výživy a hnojení rostlin. Podat informace o agrochemických vlastnostech půdy a půdní úrodnosti, seznámit s teoretickými i praktickými aspekty použití minerálních a statkových hnojiv. Seznámit se se zásadami výživy a hnojení zelenin, ovocných kultur a révy vinné s ohledem na kvalitu produktů pro zachování zdravého životního prostředí.
Obsah předmětu:
1.Agrochemické vlastnosti půdy (dotace 3/1)
a.charakteristika tuhé, kapalné a plynné fáze půdy z pohledu výživy rostlin,
b.charakteristika minerálního a organického podílu půdy
c.sorpční vlastnosti půd
d.půdní reakce a její význam
e.pufrovací schopnost půd
f.redukčně oxidační procesy v půdě
g.biologická činnost půdy

2.Živinný režim půdy (dotace 3/3)
a.makrobiogenní prvky
b.mikrobiogenní prvky

3.Rostlinné živiny a jejich význam (dotace 3/0)
a.makrobiogenní prvky
b.mikrobiogenní prvky
c.užitečné prvky, těžké kovy
d.chemické složení rostlin

4.Příjem živin kořenem a jejich transport v rostlině (dotace 2/0)
a.transport živin na krátké vzdálenosti
b.transport živin na střední vzdálenosti
c.transport živin na dlouhé vzdálenosti
d.faktory příjmu živin

5.Mimokořenová výživa rostlin (dotace 1/0)
6.Interakce iontů ve výživě rostlin (dotace 1/0)
7.Symptomy nedostatku a nadbytku makro a mikroelelmentů (dotace 1/1)
8.Hnojiva (dotace 3/1)
a.hnojiva organická
b.hnojiva minerální
c.zásady vápnění půd

9.Zásady výživy a hnojení zeleniny, ovocných kultur a révy vinné (dotace 2/4)
a.zásady výživy a hnojení zeleniny
b.zásady výživy a hnojení ovocných kultur
c.zásady výživy a hnojení révy vinné

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost kvalifikovaně stanovit symptomy nedostatku živin
-Schopnost optimalizace managementu výživy zeleniny, révy vinné a ovocných kultur
-Schopnost optimalizovat výživu kulturních rostlin minerálními a organickými hnojivy
-Základní znalost o minerálních a organických hnojivech
-Základní znalost o půdní úrodnosti
-Základní znalost výživy zeleniny, révy vinné a ovocných kultur
-Znalosti v oboru výživy a hnojení zahradních rostlin

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:hodnocení účasti na praktických cvičeních (100 %)
odevzdání protokolů ze cvičení v průběhu semestru
zápočtový písemný test (správně min. 80 %)
závěrečná zkouška (délka 50 min, písemná, 5 otázek, správně min. 80 %)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška19 h
cvičení2 h
laboratorní práce8 h
konzultace20 h
Samostudium
příprava na zkoušku60 h
příprava na průběžné hodnocení25 h
zpracování protokolů24 h
zpracování projektů10 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • RYANT, P. a kol. Multimediální učební texty z výživy rostlin. [online]. 2003. URL: http://web2.mendelu.cz/af_221_multitext/vyziva_rostlin.
  • ŠKARPA, P. Laboratorní výuka z výživy rostlin. [online]. 2010. URL: http://web2.mendelu.cz/af_221_multitext/laborator/.
  • RICHTER, R. -- HLUŠEK, J. Výživa a hnojení rostlin: (I.obecná část). 1. vyd. Brno: VŠZ v Brně, 1994. 171 s. ISBN 80-7157-138-5.
  • RICHTER, R. -- HŘIVNA, L. -- HLUŠEK, J. Výživa a hnojení rostlin: praktická cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 187 s. ISBN 80-7157-346-9.
  • HLUŠEK, J. -- RICHTER, R. -- RYANT, P. Výživa a hnojení zahradních plodin. 1. vyd. Praha: Martin Sedláček, 2002. 81 s. ISBN 80-902413-5-2.
  • Mineral nutrition of higher plants. 2. vyd. London: Academic Press, 889 s. ISBN 0-12-473543-6.