Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Fyziologie rostlin
Kód předmětu:KFR
Název v jazyce výuky:K-Fyziologie rostlin
Název česky:K-Fyziologie rostlin
Název anglicky:Plant Physiology
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 19/10
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2019/2020 - ZF
Vyučující:Dr. Ing. Helena Fišerová (cvičící, přednášející)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními životními pochody rostlinného organismu, vysvětlit všechny významné děje a reakce, které ovlivňují a podmiňují život rostlin.
Obsah předmětu:
1.Fyziologie a látkové složenírostlinné buňky (dotace 2/0)
2.Vodní režim rostlin (dotace 2/0)
3.Minerální výživa rostlin (dotace 2/0)
4.Fotosyntéza a primární produkce rostlin (dotace 2/0)
5.Respirace a heterotrofie (dotace 2/0)
6.sekundární matabolismus a fyziologie stresu (dotace 2/0)
7.Růst a vývoj rostlin (dotace 2/0)
8.Růstové regulátory a fytohormony (dotace 2/0)
9.Růstové korelace a integrita rostlin (dotace 2/0)
10.Regenerace in vivo a in vitro, diferenciační procesy (dotace 2/0)
11.Reprodukce a ontogeneze rostlin (dotace 2/0)
12.Pohyby rostlin a odpovědi na environmentální faktory (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost řešit problémy
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost aplikovat znalost principů látkových a energetických přeměn v organizmech.
-Schopnost posuzovat vliv fyziologických procesů na interakci rostlin a prostředí
-Schopnost posuzovat vliv fyziologických procesů na rostlinné produkty
-Zkušenosti s prováděním pokusů zabývajících se fyziologickým procesy
-Znalost fyziologických procesů probíhajících v rostlinách
-Znalosti o rozmnožování rostlin
-znalosti o stavbě těla rostliny

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné absolvovat cvičení a úspěšně složit zkoušku. Úspěšné absolvování cvičení vyžaduje účastnit se cvičení (tolerují se 2 hod omluvené absence), vypracování protokolů z probíraných témat. Zkouška je písemná a ústní. V písemném testu je 20 otázek a 65 % správných odpovědí opravňuje uchazeče k ústní zkoušce ze 4 náhodně vybraných otázek. Otázky odpovídají tématům sylabu. Úspěšné absolvování předpokládá alespoň 65% znalost daných otázek.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška19 h
cvičení3 h
seminář2 h
laboratorní práce5 h
konzultace18 h
Samostudium
příprava na zkoušku100 h
zpracování protokolů21 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • HRADILÍK, J. a kol. Fyziologie rostlin: (návody do cvičení). 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. 183 s. ISBN 80-7157-323-X.
  • MASAROVIČOVÁ, E. -- REPČÁK, M. a kol. Fyziológia rastlín. Bratislava: Univerzita Komenského, 2002. 303 s. ISBN 80-223-1615-6.
  • PROCHÁZKA, S. -- KREKULE, J. -- MACHÁČKOVÁ, I. Fyziologie rostlin. Academia , 1998. 484 s. ISBN 80-200-0586-2.