Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Zahradnická mechanizace Bc
Kód předmětu:KZMB
Název v jazyce výuky:K-Zahradnická mechanizace Bc
Název česky:K-Zahradnická mechanizace Bc
Název anglicky:Horticultural Machinery Bc p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 18/9
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2020/2021 - ZF
Vyučující:prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je naučit posluchače znát principy práce nářadí a strojů sloužících k provádění pěstitelských operací. Výuka je vedena tak, aby posluchač byl schopen na základě agrotechnických požadavků zvolit vhodný mechanizační prostředek pro konkrétní operaci a dále aby byl schopen z mechanizačních prostředků sestavit optimální strojní linku.
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu (dotace 1/0)
a.Základní parametry mechanizačních prostředků
b.Způsoby pohonu funkčních částí mechanizačních prostředků

2.Energetické prostředky (dotace 2/1)
a.Hlavní konstrukční prvky traktorů a malotraktorů
b.Jednonápravové malotraktory, dvounápravové malotraktory, traktory, speciální traktory

3.Mechanizační prostředky pro zpracování půdy a předseťovou přípravu půdy (dotace 2/1)
a.Význam a způsoby zpracování půdy, půdní zhutnění
b.Pluhy radličné, rotační, rýčové
c.Smyky brány, válce, kypřiče, kombinátory

4.Mechanizační prostředky pro hnojení půdy (dotace 1/0)
a.Rozmetadla pro aplikaci standardních a vysokých dávek hnoje a kompostů
b.Rozmetadla pro aplikaci minerálních hnojiv
c.Mechanizační prostředky v kompostovacích linkách
d.(Obsahová náplň přednášky i cvičení vychází z řešení výzkumného projektu NAZV č. QH 81200 "Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech")

5.Mechanizační prostředky pro setí a sázení (dotace 2/1)
a.Výsevní ústrojí pro řádkový výsev
b.Výsevní ústrojí pro přesná výsev
c.Sázecí poloautomaty a automaty
d.Stroje pro přesazování vzrostlých dřevin

6.Mechanizační prostředky pro kultivaci porostů (dotace 1/0)
a.Mechanizační prostředky pro plošnou kultivaci, meziřádkovou kultivaci
b.Mechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a příkmenných pásů trvalých porostů
c.Praktické ukázky sortimentu mechanizace (Projekt IRP kategorie B - Modernizace ukázkové mechanizace pro technicky profilované předměty a praxi na zahradnické fakultě)

7.Mechanizační prostředky pro chemickou ochranu rostlin (dotace 1/1)
a.Metody ochrany rostlin
b.Postřikovače, rosiče, aplikátory herbicidů

8.Stroje pro zakládání a údržbu trávníků (dotace 2/1)
a.Stroje pro přípravu půdy a setí
b.Žací stroje, vertikutátory, aerifikátory
c.Praktické ukázky sortimentu mechanizace (Projekt IRP kategorie B - Modernizace a rozšíření mechanizačního vybavení ústavu zahradnické techniky pro zkvalitnění výuky)

9.Mechanizační prostředky pro sklizeň zelenin (dotace 2/1)
a.Mechanizační prostředky pro sklizeň kořenové, cibulové, košťálové, listové, luskové a plodové zeleniny

10.Mechanizační prostředky pro sklizeň ovoce (dotace 2/1)
a.Mechanizační prostředky pro sklizeň jádrovin
b.Mechanizační prostředky pro sklizeň peckovin

11.Mechanizační prostředky pro sklizeň drobného ovoce a hroznů (dotace 1/1)
a.Nářadí pro částečně mechanizovanou sklizeň
b.Mechanizační prostředky pro plně mechanizovanou sklizeň

12.Mechanizační prostředky využívané v krytých plochách (dotace 1/1)
a.Manipulační a dopravní prostředky ve sklenících

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Rozvíjení kreativity v odborné oblasti
-Schopnost kombinovat znalosti biologických a technických procesů
-Schopnost plánovat výrobu a efektivně využívat moderní zahradnické technologie
-Schopnost volby a efektivního využití mechanizace
-Syntéza odborných znalostí oboru a studiem literatury
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Odevzdání seminární práce v průběhu semestru
Předmět je ukončen zápočtovým testem (max. počet bodů 20, pro udělení zápočtu je potřebné 16 bodů)
Závěrečná zkouška (délka 1 hodina, písemná část -- 60 % celkové známky, ústní část 40 % celkové známky)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška18 h
cvičení9 h
konzultace20 h
Samostudium
příprava na zkoušku70 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
zpracování seminární práce13 h
Celkem140 h

Základní literatura
  • ZEMÁNEK, P. Speciální mechanizace: malá mechanizace v zahradnictví. 1. vyd. Brno: MZLU, 2001. 99 s. ISBN 80-7157-511-9.
  • ZEMÁNEK, P. -- BURG, P. Vinohradnická mechanizace - stroje pro chemickou ochranu rostlin. VÚZT Praha: MZLU v Brně, 2007. 80 s. ISBN 978-80-7375-123-4.
  • KUMHÁLA, F. Zemědělská technika : stroje a technologie pro rostlinnou výrobu . Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007. 426 s. ISBN 978-80-213-1701-7.
  • BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktory. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ;, 2006. 192 s. ISBN 80-86726-15-0.
  • ŽUFÁNEK, J. -- ZEMÁNEK, P. Mechanizace (sklizňové stroje pro zeleninu, ovoce a hrozny). Brno: VŠZ, 1992. 115 s. ISBN 80-7157-012-5.
  • ZEMÁNEK, P. -- BURG, P. Vinohradnická mechanizace. 1. vyd. Olomouc: Ing. Petr Baštan, 2010. 220 s. 1. ISBN 978-80-87091-14-2.