Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Světový jazyk - Němčina 2
Kód předmětu:KSJN2
Název v jazyce výuky:K-Weltsprache - Deutsch 2
Název česky:K-Světový jazyk - Němčina 2
Název anglicky:International Language - German 2 p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 5/0
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:němčina
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - ZF
Vyučující:Ing. Katarína Pavlačková (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:K-Světový jazyk I nebo K-Světový jazyk - Němčina 1
Zaměření předmětu:Studium navazuje na znalosti základní terminolgie oboru a tyto rozvíjí o další odbornou terminologii

Zaměření předmětu:
Cílem kursu je rozvíjet všechny jazykové dovednosti, t.j. rozšiřovat slovní zásobu s důrazem na mluvnickou přesnost a plynulost projevu uživatelů jazyka.

Obsah předmětu:
1. Mluvení : komunikace v každodenních situacích běžného života
ústní prezentace na zadaná témata (dotace 0/6)

a. studentova osobnost
b. rodina, bydliště, země
c. Mendelova univerzita/fakulta/studijní obor
d. pohovor, pracovní pohovor

2. Poslech ze záznamu i z živého vystoupení (dotace 0/4)

a. - pro celkové porozumění
b. - pro pochopení hlavní myšlenky
c. - pro specifickou informaci

3. Čtení semiautentických textů (dotace 0/6)

a. - pro celkové porozumění
b. - pro pochopení hlavní myšlenky
c. - pro specifickou informaci

4. Psaní: vypracování písemných materiálů (dotace 0/4)

a. motivační dopis
b. dotazník
c. písemná zpráva
d. referát/esej aj.

5. Mluvnice (podle úrovně jazykových znalostí) (dotace 0/4)

a. slovosled
b. otázka/zápor/imperativ
c. časy/modalita; frázová slovesa
d. činný a trpný rod
e. souvětí; spojovací výrazy aj.
Obsah předmětu:
1.K-světový jazyk - němčina 2 (dotace 0/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-odhodlání k úspěchu
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní všeobecné znalosti
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-schopnost komunikovat v cizím jazyce
-Schopnost písemně prezentovat daná odborná témata v němčině
-Schopnost ústně prezentovat daná odborná témata v němčině
-Základní znalost gramatických struktur

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné splnění písemného testu a ústní či písemná prezentace na vybrané odborné téma. Ústní zkouška v LS obsahuje znalost odborných okruhů a výklad odborných témat.

Podmínky ukončení: zápočet je udělen za úspěšné absolvování 1 průběžného testu během semestru a 1 testu na konci semestru + přednesení ústní prezentace v hodině + splnění docházky (max 2 absence). Uspěje-li student u písemného testu, následuje ústní část - pohovor nad tématy probíranými v hodině, zkoušení po dvou.

ZS - zápočet (požadované znalosti v rozsahu probrané látky a vypracování résumé textu), LS - zkouška (požadované znalosti v rozsahu probrané látky, při ústní zkoušce schopnost komunikovat na dané téma).
V průběhu studia bude student psat serii testu k procviceni a upevneni uciva. Studenti vypracuji projekty, ktere nasledne predlozi u ustni casti zkousky
80% docházka
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
cvičení5 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení13 h
zpracování seminární práce10 h
Celkem28 h

Základní literatura
  • BELÁKOVÁ, H. -- ŠORBAN, V. Čítanka německých odborných textů pro posluchače AF a ZF MZLU v Brně. 1. vyd. Brno: MZLU, 1997. 106 s. ISBN 80-7157-284-5.
  • LÉVY-HILLERICH, D. Deutsch in der Landwirtschaft. Fraus, 2005. 171 s. ISBN 80-7238-318-3.
  • HÖPPNEROVÁ, V. -- JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny: vhodná i pro samouky. 2. vyd. V Praze: Svoboda, 2007. 357 s. ISBN 978-80-205-0594-1.
  • ZVOLSKÝ, Z. -- HELEBRANT, L. Zahradnický slovník: překladový a výkladový slovník : česko-německý a německo-český zahradnický slovník se slovníkem vědeckých výrazů = Gartenbau-Wörterbuch : Übersetzungs- und Auslegungswörterbuch : deutsch-tschechisches und tschechisch-deutsches Gartenbau-Wörterbuch mit einem Wörterbuch der wissenschaftlichen Namen. Uherský Brod: Florart, 2011. 921 s. Fontes hortorum ;. ISBN 978-80-254-9962-7.
Doporučená literatura
  • Alltagssprache Deutsch: 30 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2003. 311 s. ISBN 80-7238-143-1.