Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Světový jazyk - Angličtina 3
Kód předmětu:KSJA3
Název v jazyce výuky:International Language - English 3 p/t
Název česky:K-Světový jazyk - Angličtina 3
Název anglicky:International Language - English 3 p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 5/0
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:angličtina
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2019/2020 - ZF
Vyučující:Mgr. Lea Hasíková (garant, přednášející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
PhDr. Vlasta Nepivodová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Adam Růžek (cvičící, přednášející, zkoušející)
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:K-Světový jazyk I nebo K-Světový jazyk - Angličtina 1
Zaměření předmětu:Upevnit stávající znalost obecného jazyka.
Rozšíření znalost gramatiky a slovní zásoby.
Prohloubení schopnosti orientace v psaném textu.
Prohloubení schopnosti porozumění mluvenému projevu a schopnosti vlastního vyjadřování ústní i písemnou formou v běžných situacích.
Obsah předmětu:
1.Gramatické okruhy
1. Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous and Present Perfect
2. Future ( Present Continuous, be going to, Present Simple, Future Perfect)
3. Past Perfect
4. Articles, Determiners
5. Say, Tell, Talk, Discuss, Speak
6. Infinitive vs. Gerund
7. Adjectives
8. Adverbs
9. Question words, questions tags, phrases of agreement
10. Do and Make
11. Modals
12. First, Second and Third Conditional
13. Reported Speech
14. Passive
15. Linking Words and Phrases
16. Countable and Uncountable Nouns
17. Relative Clauses
18. Prepositions of time, place and movement
19. Phrasal Verbs with put, get
20. Have, take, bring
(dotace 0/0)
2.Analýza odborného autentického textu s porozumněním
individuální výběr textů bude prokonzultován s vyučujícími
(dotace 0/0)
3.Analýza odborného autentického textu, rozvoj poslechových dovedností (dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-odhodlání k úspěchu
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní všeobecné znalosti
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-Aplikace poznatků v praxi
-Seznámení se se světovými trendy ve šlechtění ovoce.
-schopnost adekvátní interpretace výsledků
-schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím odborné terminologie daného vědního oboru
-Schopnost soustředit se na podstatu problému.
-Znalost speciálních gramatických struktur

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zkouska
Studenti budou zkouseni z 25 lekci ze studijniho materialu ENGLISH FOR HORTICULTURE AND LANDSCAPE ARCHITECTURE, analýzy autentického poslechu a gramatických dovedností
úspěšnost - 80%
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
cvičení6 h
konzultace5 h
Samostudium
příprava na zkoušku5 h
příprava na průběžný test8 h
zpracování seminární práce4 h
Celkem28 h

Základní literatura
  • JANÁSKOVÁ, P. English for horticulture and landscape architecture. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7375-023-7.
  • FRONEK, J. Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary. 1. vyd. Praha: Leda, 1998. 1277 s. ISBN 80-85927-48-9.
  • FRONEK, J. Velký anglicko-český slovník : Comprehensive English-Czech dictionary. 1. vyd. Praha: Leda, 2006. 1734 s. ISBN 80-7335-022-X.
  • MURPHEY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
  • MURPHEY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.