Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Vodní hospodářství a lesnictví
Kód předmětu:KVHL
Název v jazyce výuky:K-Vodní hospodářství
Název česky:K-Vodní hospodářství a lesnictví
Název anglicky:Water Resources and Forestry p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 19/5
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2020/2021 - ZF
Vyučující:doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Výchozí předměty:studovaná kombinovaná forma
Zaměření předmětu:Seznámit studenty se zásadami vodního hospodářství, jeho managementu a se základními principy výstavby a provozu vodohospodářských staveb.
Obsah předmětu:
1.Význam vody pro národní hospodářství ČR, hydrologická bilance v ČR, význam a důsledky její časové a prostorové nerovnoměrnosti v ČR pro vodohospodářskou bilanci. (dotace 2/0)
2.Vodní zdroje v ČR, zvyšování jejich množství, odběry vody. (dotace 2/0)
3.Ochrana vodních zdrojů při hospodářských činnostech v lesích a na zemědělské půdě, speciální ochrana vodních zdrojů. (dotace 2/0)
4.Státní vodohospodářská bilance, směrný vodohospodářský plán, vodohospodářská legislativa. (dotace 2/2)
5.Úprava vodních toků, jejich význam v krajině a břehový doprovod. (dotace 2/1)
6.Retence vody v krajině - biotechnická opatření. (dotace 2/0)
7.Malé vodní nádrže, jejich význam a využití v krajině. (dotace 3/1)
8.Úprava vodního režimu půd - odvodňování, závlahy. (dotace 2/1)
9.Kulturní, estetický a energetický význam vody. (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-podnikatelský duch
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost kritiky a sebekritiky
-schopnost organizace a plánování
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-schopnost vedení
-týmová práce
-uvědomění si konceptu kvality
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-znalost významu malých vodních nádrží
-znalost zakládání, pěstování a obnovy lesů
-Znalosti o rozmnožování rostlin
-znalosti vodního režimu v krajině

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zkouška - zahrnuje obsah probrané látky z oblasti vodního hospodářství
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška19 h
cvičení5 h
konzultace25 h
Samostudium
příprava na zkoušku55 h
příprava na průběžný test31 h
zpracování seminární práce33 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • ŘÍHA, J. Vodní hospodářství 10. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. 142 s. ISBN 80-01-02261-7.
  • TLAPÁK, V. -- LEGÁT, V. -- ŠÁLEK, J. Voda v zemědělské krajině. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda, 1992. 320 s. ISBN 80-209-0232-5.
  • VRÁNA, K. -- BERAN, J. Rybníky a účelové nádrže. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. 150 s. ISBN 978-80-01-04002-7.
  • TLAPÁK, V. -- HERYNEK, J. Malé vodní nádrže. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. 198 s. ISBN 80-7157-635-2.
  • KOUTNÝ, L. -- SKOUPIL, J. Technologie staveb pro krajinné inženýrství. 1. vyd. Brno: Tiskárna MLOK, s.r.o., 2013. 212 s. ISBN 978-80-260-4445-1.