Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Bakalářská práce
Kód předmětu:KBP
Název v jazyce výuky:K-Bakalářská práce
Název česky:K-Bakalářská práce
Název anglicky:Bachelor Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (10 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 0/0
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2020/2021 - ZF
Vyučující:doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Dušková, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Jan Hradilík, CSc. (zkoušející)
Ing. Pavol Kaššák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Kopta, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Boris Krška (zkoušející)
Ing. Michal Kumšta (zkoušející)
Ing. Petra Mateiciucová, Ph.D., DiS. (zkoušející)
Dr. Ing. Anna Němcová (garant)
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Kristina Petříková, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. (zkoušející)
Ing. Jindřiška Sorádová (zkoušející)
Ing. Radek Sotolář, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Stávek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Běla Svitáčková, CSc. (zkoušející)
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaromír Veverka, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Zpracování samostatné BP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
Obsah předmětu:
1.Vypracování bakalářské práce (dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Rozvíjení kreativity v odborné oblasti
-schopnost adekvátní interpretace výsledků
-schopnost zpracovat ucelený materiál obsahově vymezený zadáním práce
-Syntéza odborných znalostí oboru a studiem literatury
-Základní profesní znalosti

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce při jejím odevzdání. Odevzdání práce (+ vložení do UIS) a obhajoba.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
práce v terénu50 h
konzultace40 h
veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
příprava na zkoušku20 h
příprava prezentace5 h
zpracování seminární práce164 h
Celkem280 h

Základní literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
  • SLANÝ, A. Jak (ne)napsat závěrečnou práci. 1. vyd. Brno: MU, 1993. 64 s. ISBN 80-210-0727-3.
  • VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
  • SYNEK, M. -- SEDLÁČKOVÁ, H. -- SVOBODOVÁ, I. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. 2. vyd. Praha: VŠE, 1999. 64 s. ISBN 80-7079-131-4.
  • PRAHA, Č. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. [online]. 2012. URL: http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/.
  • ČVUT, P. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. [online]. 2012. URL: http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/.