Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Zelinářství bc
Kód předmětu:KZE1
Název v jazyce výuky:K-Zelinářství bc
Název česky:K-Zelinářství bc
Název anglicky:Vegetable Growing (B.Sc.) p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 18/9
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2020/2021 - ZF
Vyučující:Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit studenty s významem zeleniny ve výživě lidstva, s vývojem pěstování zeleniny u nás a v ostatních zemích EU, s agroekologickými požadavky a základními technologickými operacemi.
Obsah předmětu:
1.Význam zeleniny ve výživě, žádoucí a nežádoucí obsahové látky (dotace 1/1)
2.Vývoj pěstování zeleniny ve světě a u nás, srovnání se stavem v EU (dotace 1/1)
3.Místa původu zeleniny, rozdělení zeleniny, tvorba výnosu (dotace 1/1)
4.Nároky na klimatické faktory - teplo a světlo, požadavky na kvalitu ovzduší, vodu, závlaha polní zeleniny (dotace 2/1)
5.Nároky na edafické faktory (půda, výživa polní zeleniny), plastické hmoty a jejich uplatnění v zelinářství (dotace 2/1)
6.Osevní postupy, integrované a organické pěstování zeleniny (dotace 2/1)
7.Osivo a jeho předseťová úprava, způsoby předpěstování a ošetřování sadby (dotace 2/1)
8.Agrotechnické požadavky a způsoby přímých výsevů a výsadby zeleniny, ochrana proti plevelům (dotace 3/1)
9.Agrotechnické požadavky na sklizeň a posklizňovou úpravu, tržní úprava zeleniny (dotace 2/1)
10.Pěstování hub (žampiony, hlíva ústřičná) a chřestu (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Identifikovat patogeny a škůdce a stanovit vhodný způsob ochrany proti nim
-Schopnost analyzovat výživný stav rostlin v hydroponii
-Schopnost řídit management skleníkové produkce okrasných a užitkových rostlin
-Schopnost stanovit adekvátní biologickou ochranu skleníkové produkce

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet, zkouška

podmínky pro ukončení: povinná účast na cvičení, odevzdání protokolů, absolvování zápočtového testu, min 65% úspěšnost
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška18 h
seminář9 h
konzultace20 h
Samostudium
příprava na zkoušku50 h
příprava na průběžné hodnocení15 h
zpracování protokolů20 h
zpracování seminární práce8 h
Celkem140 h

Základní literatura
  • PETŘÍKOVÁ, K. a kol. Zelenina: pěstování, ekonomika, prodej. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 240 s. ISBN 80-86726-20-7.
  • POKLUDA, R. Databáze zahradnických informací. [jiný]. Lednice na Moravě. 2000.
  • MALÝ, I. a kol. Polní zelinářství. Praha: Agrospoj, 1998. 196 s.
  • PETŘÍKOVÁ, K. Zelinářství: (obecná část). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1997. 58 s. ISBN 80-7157-277-2.
  • Gemüseproduktion unter Glas und Plasten.
  • VOJTÍŠKOVÁ, J. -- NEDOROST, Ľ. Pěstování hub (e-learning). [online]. 2012. URL: https://is.mendelu.cz/auth/eknihovna/opory/index.pl?opora=3527.
Doporučená literatura
  • FruitVeg Tech magazine
  • Komoditní studie zelenina