Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Ochrana rostlin II
Kód předmětu:KOR2
Název v jazyce výuky:K-Ochrana rostlin II
Název česky:K-Ochrana rostlin II
Název anglicky:Plant Protection 2 p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 14/7
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský navazující
Semestr:LS 2019/2020 - ZF
Vyučující:doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:získat základní znalosti z fytopatologie a ze symptomatologie chorob, nabýt schopnost izolovat a determinovat nejvýznamnější patogeny zahradních a okrasných rostlin a umět nalézt vhodnou metodu ochrany rostlin.
Obsah předmětu:
1.Příčiny a původci poruch a chorob rostlin (dotace 3/0)
2.Poruchy a choroby zeleniny (dotace 3/0)
3.Poruchy a choroby ovocných dřevin (dotace 3/0)
4.Poruchy a choroby révy vinné a drobného ovoce (dotace 3/0)
5.Poruchy a choroby okrasných rostlin (dotace 2/0)
6.Systematika a taxonomie fytopatogenů (dotace 0/7)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Identifikace patogenů a škůdců rostlin a možnosti ochrany proti nim
-Identifikovat patogeny a škůdce a stanovit vhodný způsob ochrany proti nim
-Schopnost determinovat patogena či škůdca a zvolit vhodnou ochranu
-Schopnost kvalifikovaně stanovit původce poškození plodin
-Schopnost navrhnout účinný postup regulace škodlivých činitelů

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Pro získání zápočtu je povinná účast na cvičeních. Předmět je zakončen písemným testem, k získání kreditů je nezbytné odpovědět správně na 75 % otázek
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška14 h
cvičení7 h
odborná exkurze9 h
konzultace10 h
Samostudium
příprava na zkoušku60 h
příprava na průběžné hodnocení32 h
příprava na průběžný test30 h
zpracování protokolů6 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • HLUCHÝ, M. Obrazový atlas chorob a škůdců ovocných dřevin a révy vinné: ochrana ovocných dřevin a révy vinné v integrované produkci. Brno: Biocont Laboratory, 428 s. ISBN 80-901874-2-1.
  • HLUCHÝ, M. a kol. Obrazový atlas chorob a škůdců ovocných dřevin a révy vinné: ochrana ovocných dřevin a révy vinné v integrované produkci. Brno: Biocont Laboratory, 1997. 428 s. ISBN 80-901874-3-9.
  • HLUCHÝ, M. -- ACKERMANN, P. Obrazový atlas chorob a škůdcůl ovocných dřevin a révy vinné. Brno: Biocont Laboratory, 1997.
Doporučená literatura
  • Boehmer, B. Wohanka, W., Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny, Praha, Brázda, 2003
  • Kužma, Š., Metodická příručka pro ochranu rostlin. Polní plodiny. Díl I. Choroby rostlin, Praha: Mze ČR, 2002
  • Schwarz, A. et al., Obrazový atlas chorob a škůdců zeleniny, Brno:Biocont,1996
  • Tomiczek, Ch. et al., Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin, Brno:Biocont,2005