Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Dendrologie
Kód předmětu:KDE
Název v jazyce výuky:K-Dendrologie
Název česky:K-Dendrologie
Název anglicky:Dendrology p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 18/9
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2020/2021 - ZF
Vyučující:Ing. Jana Burgová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Petr Salaš (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit studenty se základy Dendrologie. Botanické popisy dřevin, původ, areály rozšíření, ekologické nároky, sortiment, množení a sadovnické využití.
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky, náplň a úloha dendrologie, základy fyziologie dřevin, jehličnaté dřeviny, praktická cvičení v terénu - jehličnaté dřeviny (dotace 4/3)
2.Základy fytogeografie, zonálnost, areály původního rozšíření dřevin, společenstva dřevin, listnaté opadavé dřeviny, praktická cvičení v terénu - listnaté opadavé dřeviny (stromy) (dotace 4/3)
3.Funkce dřevin, základní sadovnické vlastnosti hodnoty dřevin, introdukce, historie využití dřevin pro okrasné účely, listnaté stálezelené dřeviny, praktická cvičení v terénu - listnaté stálezelené dřeviny (dotace 5/1)
4.Taxonomický přehled nahosemenných a krytosemenných dřevin, ekologické a stanovištní nároky dřevin, pěstitelské charakteristiky, praktické cvičení v terénu - listnaté opadavé dřeviny (keře) (dotace 5/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-týmová práce
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Základní profesní znalosti
-Znalost a poznání základního sortimentu jehličnatých a listnatých dřevin
-Znalosti o rozmnožování rostlin
-znalosti o stavbě těla rostliny

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Úspěšné absolvování zápočtu a povinná účast studentů na cvičení (z 90 %) je podmínkou připuštění ke zkoušce.
Podmínkou získání zápočtu je prokázání praktických vědomostí z oblasti dendrologie - determinace 10 předložených vzorků dřevin (rostlinných živých částí dřevin s poznávacími znaky nebo ukázka živých rostlin in situ), schopnost základního popisu ve struktuře, která bude blíže specifikována vždy v úvodní části cvičení.
Průběžné ověřování znalostí v rámci terénní výuky, vypracování semestrální práce z dendrologie a její prezentace.
Konečnou podmínkou ukončení předmětu je absolvování ústní nebo písemné zkoušky (min. na 80%) z probraného učiva a doporučené literatury.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška18 h
cvičení9 h
práce v terénu9 h
konzultace20 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžné hodnocení35 h
příprava prezentace10 h
zpracování seminární práce17 h
Celkem140 h

Základní literatura
 • ÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
 • KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků: [obrazová příloha]. 2. vyd. Tišnov: Sursum, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
 • KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. 2. vyd. Tišnov: SURSUM, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
 • KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (Obrazová příloha). 2. vyd. Tišnov: SURSUM, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
 • PINC, M. České zámecké parky a jejich dřeviny. 1. vyd. Praha: SZN, 1984. 459 s.
 • HIEKE, K. Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 246 s. ISBN 978-80-251-1901-3.
 • PINC, M. Moravské zámecké parky a jejich dřeviny. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1985. 307 s.
 • HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 533 s.
 • HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 589 s.
 • SALAŠ, P. -- SASKOVÁ, H. -- BURGOVÁ, J. Dendrologie - Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220. [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZI/DEN/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
Doporučená literatura
 • ATANASOVÁ, H. Lexikon okrasných dřevin. 730 s.
 • HURYCH, V. -- PINC, M. Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. 1. vyd. Praha: Květ, 1996. 183 s. ISBN 80-85362-19-8.
 • KAVKA, B. -- KOLAŘÍK, J. Sadovnická dendrologie I. Listnaté stromy. 1. vyd. Brno: EDEN, 1995. 203 s.
 • KREJČIŘÍK, P. Arborius & Acer: multimediální atlas listnatých stromů. [jiný]. Břeclav.
 • PEJCHAL, M. Coniferia: Multimediální atlas jehličnatých dřevin. [jiný]. Brno.
 • PEJCHAL, M. Sadovnická dendrologie: návody do cvičení - jehličnany. 1. vyd. Brno: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 168 s.
 • Internetové zdroje , stránky firem, botanických zahrad a arboret, profesních svazů, informační stránky, zahraniční zdroje,