Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Botanika II
Kód předmětu:KBR2
Název v jazyce výuky:K-Botanika II
Název česky:K-Botanika II
Název anglicky:Biology II p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 14/8
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - ZF
Vyučující:Ing. Oldřiška Sotolářová (cvičící, tutor)
doc. Dr. Ing. Jiří Uher (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámení posluchačů se základy fylogeneze, systému a morfologie vyšších rostlin: vybrané aspekty biologie, morfologie, specifické fyziologie, ekologie a taxonomie rostlin krytosemenných s důrazem na taxony významné z hlediska zahradnického.
Obsah předmětu:
1.Krytosemenné rostliny. (dotace 14/8)
a.Gametofyt a sporofyt u krytosemenných rostlin. Oplození a vznik endospermu u krytosemenných rostlin. Morfologie a proměnlivost květních orgánů a plodu.
b.Paleodřeviny a paleobyliny: fylogeneze, nejvýznamnější vyhynulé a přežívající taxony.
c.Rostliny jednoděložné (Alismatidae včetně árónovitých, Liliidae, Commelinidae včetně palem). Morfologie, fylogeneze, nejvýznamnější taxony.
d.Rostliny dvouděložné: Nelumboniidae Ranunculiidae, Hamamelididae včetně skupin saxifragoidních. Morfologie, fylogeneze, nejvýznamnější taxony.
e.Rostliny dvouděložné: Rosidae a pohled molekulárních biologů na někdejší Dilleniidae. Morfologie, fylogeneze, nejvýznamnější taxony.
f.Rostliny dvouděložné: Asteridae včetně skupin erikoidních a gentianoidních. Morfologie, fylogeneze, nejvýznamnější taxony.

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Znalosti o rozmnožování rostlin
-znalosti o stavbě těla rostliny

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet bude udělen na podkladě hodnocení seminárních prací a herbářů.
Zkouška sestává z úvodního písemného testu (30 minut, 24 ze 40 dosažitelných bodů (60%), a následných pohovorů (20 minut, orientace v odděleních a pododděleních vyšších rostlin, v nejvýznamnějších třídách a nižších taxonech do úrovně nejvýznamnějších čeledí a jejich zahradnicky využívaných rodů)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška20 h
seminář6 h
práce v terénu10 h
konzultace16 h
Samostudium
příprava na zkoušku60 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test18 h
zpracování projektů28 h
Celkem168 h

Doporučená literatura
  • HENDRYCH, R. Systém a evoluce vyšších rostlin: učební přehled. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 499 s. Učebnice pro vysoké školy.
  • Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sunderland: Sinauer Associates, 1999. 464 s. ISBN 0-87893-404-9.
  • NĚMEJC F.: Paleobotanika. 2, 3, 4. Academia, Praha 1962 (480 s.), 1968 (480 s.), 1975 (568 s.)
  • TACHTADŽJAN A.L.: Sistěma magnoliofitov. Izdatělstvo Nauka, Leningrad 1987 (440 s.)
  • TAYLOR T.N., TAYLOR E.L.: The biology and evolution of fossil plants. Prentice Hall Em-glewood Cliffs, New Jersey 1993 (982 s.)
  • UHER J.: Biologie rostlin: systém a evoluce vyšších rostlin. MZLU, Brno 2001 (110 s.)