Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Aplikovaná fyzika
Kód předmětu:KFYZ
Název v jazyce výuky:K-Aplikovaná fyzika
Název česky:K-Aplikovaná fyzika
Název anglicky:Applied Physics p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 15/5
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský
Semestr:LS 2018/2019 - ZF
Vyučující:Ing. Pavla Bukovská (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit se základními fyzikálními veličinami a zákony. Využít obecné pojmy a poznatky v experimentálních cvičeních. Umožnit odborným předmětům využití potřebného fyzikálního aparátu
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu (dotace 2/0)
a.Základní fyzikální pojmy a jednotky
b.Vektory a skaláry
c.Laboratorní řád a bezpečnost práce

2.Mechanika (dotace 5/0)
a.Kinematika hmotného bodu
b.Dynamika hmotného bodu
c.Mechanická práce a mechanická energie
d.Gravitační pole
e.Mechanika tuhého tělesa
f.Pružnost a pevnost tuhých těles
g.Mechanika kapalin a plynů

3.Nauka o teple (dotace 3/0)
a.Teplo a teplota
b.Kinetická teorie plynů
c.Termodynamika
d.Fázové přeměny

4.Elektřina a magnetismus (dotace 3/0)
a.Elektrostatika
b.Elektrodynamika
c.Střídavý proud
d.Elektrické stroje

5.Optika (HALLIDAY, WALKER,RESNICK, 2000; OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, reg.č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0220) (dotace 2/0)
a.Vlnová optika
b.Geometrická optika
c.Elektromagnetické záření
d.Fotometrie

6.Laboratorní úlohy (dotace 0/5)
a.Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
b.Určení modulu pružnosti v tahu
c.Úvod do mření elektrických veličin
d.Měření elektrických odporů
e.Stanovení indexu lomu a cukernatosti vodného roztoku sacharózy refraktometrem; Měření pevnosti slupky dužnatého plodu
f.Stanovení koncentrace vodného roztoku sacharózy kruhovým polarimetrem
g.Měření účinnosti slunečního kolektoru
h.Kalibrace termočlánku
i.Stanovení hustoty pevných a kapalných látek; Mohrovy váhy
j.Stanovení měrného tepla pevných látek

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-týmová práce
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Nést odpovědnost za záznam a teoretickou analýzu experimentálních dat
-Osvojování si matematického aparátu potřebného pro vytváření matematických modelů reálných situací
-Schopnost kombinovat znalosti biologických a technických procesů
-Schopnost samostatně analyzovat jednoduché problémy z oblasti základů elektrotechniky a moderní fyziky

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet a zkouška.
Zápočet je udělován za úspěšnou obhajobu 5 laboratorních protokolů. Při obhajobě je kladen důraz na věcnou a formální správnost a dále na prokázání znalostí potřebných praktických i teoretických postupů.
Zkouška je ústní, student si losuje podle kvality vypracování písemných prací 2-3 otázky. Seznam otázek je zveřejněn na internetu. Minimálně jedna z otázek je zaměřena na řešení zadaného teoretického problému.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška15 h
cvičení5 h
laboratorní práce12 h
konzultace12 h
Samostudium
příprava na zkoušku48 h
příprava na průběžné hodnocení48 h
zpracování protokolů28 h
Celkem168 h

Základní literatura
 • KŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J. Fyzika: vybrané části. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 148 s. ISBN 978-80-7375-533-1.
 • BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I. Laboratorní cvičení z fyziky. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. 87 s. ISBN 80-7157-262-4.
 • FILÍPEK, J. -- KŘIVÁNEK, I. -- KUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- SEVERA, L. Fyzika - laboratorní cvičení. [online]. 2015. URL: http://materialy.af.mendelu.cz/fyzika/2015/Fyzika-navody.swf.
Doporučená literatura
 • FILÍPEK, J. -- KŘIVÁNEK, I. -- KUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- SEVERA, L. Fyzika - laboratorní cvičení (s komentářem). [online]. 2015. URL: http://materialy.af.mendelu.cz/fyzika/2015_zvuk/Fyzika2015-zvuk.swf.
 • PAVLAČKA, R. -- ZEMÁNEK, P. -- SEKANINOVÁ, M. Aplikovaná fyzika. Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07.2.2.00.28.0220. [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZI/AFY/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
 • HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- MUSILOVÁ, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. 328 s. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
 • HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
 • HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- ŠTRUNC, M. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
 • HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- KOMRSKA, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
 • HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- LENCOVÁ, B. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
 • HORÁK, Z. -- KRUPKA, F. Fyzika: Příručka pro vysoké školy technického směru - svazek1. 2. vyd. Praha: SNTL, 1976. 422 s.
 • KRUPKA, F. Fyzika: Příručka pro vysoké školy technického směru - svazek 2. 2. vyd. Praha: SNTL,Alfa, 1976. 1128 s.