Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Pedologie
Kód předmětu:KPED
Název v jazyce výuky:K-Pedologie
Název česky:K-Pedologie
Název anglicky:Pedology (p/t)
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 14/5
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - ZF
Vyučující:Ing. Jiří Jandák, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Student získá základní znalosti vlastností půd, geneze, klasifikace a bonitace půd; získá rovněž základní přehled o půdním fondu České republiky. Posluchači budou mít dovednosti v určení půdních typů a vyhodnocení základních půdních vlastností ve vztahu k zahradnické prvovýrobě a ochraně půd. Posluchač by měl být naučen přistupovat k půdě jako dynamickému a stále se vyvíjejícímu systému.
Obsah předmětu:
1.Půdoznalství - základní pojmy a význam. (dotace 0/0)
a.Definice pojmu půda, půda a životní prostředí, půda-základní výrobní prostředek v zahradnické výrobě.

2.Složení minerálního podílu půd. (dotace 1/0)
a.Primární hlinitokřemičitany. Ostatní primární minerály. Sekundární hlinitokřemičitany.

3.Fyzikální vlastnosti půdy. (dotace 0/2)
a.Zrnitost půdy. Půdní struktura. Základní charakteristiky prostorového uspořádání půdních částic.
b.Vlhkost půdy. Energetika půdní vody. Půdní hydrolimity. Bilance vody a vodní režim půdy.

4.Chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti půdy. (dotace 3/1)
a.Obsah a funkce prvků v půdách. Půdní koloidy. Sorpční schopnost půdy. Půdní roztok, půdní reakce, pufrovitost půd.

5.Organický podíl půdy. (dotace 1/1)
a.Půdní organická hmota.

6.Klasifikace půd. (dotace 3/0)
a.Pedogenetické faktory a podmínky. Taxonomický klasifikační systém půd České Republiky:refrenční třídy, půdní typy.

7.Zemědělský půdní fond. (dotace 0/1)
a.Zemědělský půdní fond. Bonitace a cena půdy.

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Analýza a syntéza systému půda-rostlina-atmosféra s důrazem na vlivy počasí a podnebí
-Schopnost aplikovat znalosti půdoznalství v zahradnictví a vinařství
-Schopnost identifikovat zrnitostní třídu půd a půdní typ
-Schopnost posoudit kvalitu půdy

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Závěrečná zkouška (písemná, délka 30 min, 3 otázky, správně min. 80 %, ústní, délka 20 minut, 3 otázky, správně min. 80 %)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška14 h
seminář5 h
Samostudium
příprava na zkoušku149 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • JANDÁK, J. -- POKORNÝ, E. -- PRAX, A. Půdoznalství. 3. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 143 s. ISBN 978-80-7375-445-7.
  • JANDÁK, J. a kol. Cvičení z půdoznalství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 92 s. ISBN 978-80-7157-733-12009.
Doporučená literatura
  • JANDÁK, J. -- HYBLER, V. -- POKORNÝ, E. Nejrozšířenější půdní typy České republiky, Brno: Výukový videofilm MZLU, 38 min. [online]. 2002. URL: http://VHS/DVD.
  • HRAŠKO, J. -- BEDRNA, Z. Aplikované pôdoznalectvo. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1988. 473 s.
  • JANDÁK, J. -- POKORNÝ, E. -- HYBLER, V. -- POSPÍŠILOVÁ, L. Základní metody odběru půdních vzorků. [DVD-ROM]. 2005.