Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Bioklimatologie
Kód předmětu:KBKL
Název v jazyce výuky:K-Bioklimatologie
Název česky:K-Bioklimatologie
Název anglicky:Bio-climatology p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 14/5
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - ZF
Vyučující:Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:V předmětu bioklimatologie je cílem objasnit studentům podstatu klimatického systému a jeho procesů. Naučit je metody meteorologických, bioklimatologických a agroklimatologických analýz a hodnocení prostředí. Obsahem přednášek jsou teoretické základy meteorologie a klimatologie, měření meteorologických prvků a jejich statistické vyhodnocení. Dále vysvětlení podstaty klimatických procesů, typizace, kategorizace a klasifikace klimatu. V přednáškách jsou objasněny základy bioklimatologických a agroklimatologických analýz včetně vazeb na růst a vývoj polních plodin. Ve cvičení jsou využity poznatky z přednášek při vypracování a vyhodnocení synoptické situace, hodnocení klimatu daného místa v ČR a jeho agroklimatologické začlenění.
Obsah předmětu:
1.Klimatologický systém (dotace 4/1)
a.Počasí a podnebí.
Faktory prostředí, síť meteorologických stanic a jejich provoz. Vzduch a jeho složení, fyzikální a chemické vlastnosti plynů, stratifikace atmosféry. Znečištění atmosféry.
b.Sluneční záření.
Slunce. Formy a složky slunečního záření, fotosynteticky aktivní záření, fyziologické účinky slunečního záření.
c.Radiační a energetická bilance.
Krátkovlnná, dlouhovlnná bilance, toky energie, bilance v krajině, porostech, budovách atd.
d.Teplota.
Půdy, vody, organismů a vzduchu, gradienty, změny teploty v prostředí.
e.Oběh vody.
Výpar a vlhkost vzduchu. Evaporace, evapotranspirace, výpočtové metody. Vlhkostní charakteristiky. Kondenzace, horizontální a vertikální hydrometeory, oblaky, oblačnost. Srážky, jejich intenzita, efektivnost, intercepce porostů.

2.Základy synoptické meteorologie (dotace 4/1)
a.Tlak vzduchu.
Stavová rovnice plynů, stabilita atmosféry, tlakové gradienty, tlakové pole, tlakové útvary.
b.Cirkulace atmosféry.
Zákonitosti proudění vzduchu, charakteristiky proudění. Všeobecná cirkulace, vítr, místní proudění.
c.Frontogeneze a cyklogeneze.
Vznik a vývoj cyklóny, atmosférické fronty, vliv front na počasí.
Předpověď počasí, předpovědi pro zemědělství.

3.Klimatologie a agroklimatologie. (dotace 6/3)
a.Základy klimatologie.
Metody, kategorie a typy klimatu, klasifikace klimatu.
Zpracování klimatologických dat, statistické metody analýzy klimatických dat.
Teorie klimatické změny. Aplikace teorie skleníkového jevu, možnosti změny klimatu - inkrementální scénáře, hodnocení výstupů z modelů.
b.Podnebí.
Země a Evropy. Podnebí ČR. Radiační, teplotní a srážkové poměry. Klasifikace klimatu ČR.
c.Agroklimatologie.
Agroklimatologické prvky a charakteristiky. Porostní klima. Fenologie. Agroklimatologická rajonizace ČR. Agroklimatologické modelování.

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost řešit problémy
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Analýza a syntéza systému půda-rostlina-atmosféra s důrazem na vlivy počasí a podnebí
-Dovednost důsledně analyzovat předpověď počasí a detailní znalost její zdrojů
-Schopnost vytvoření krátkodobé agrometeorologické prognózy v zahradnictví
-Zkušenost a schopnost zpracovat meteorologická a klimatická data
-znalosti vodního režimu v krajině

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Písemná a ústní zkouška.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška14 h
cvičení5 h
konzultace4 h
Samostudium
příprava na zkoušku57 h
příprava na průběžné hodnocení30 h
příprava na průběžný test20 h
zpracování protokolů30 h
zpracování projektů8 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • ROŽNOVSKÝ, J. -- HAVLÍČEK, V. Bioklimatologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 155 s. ISBN 80-7157-291-8.
  • SVOBODA, J. -- ŽALUD, Z. Bioklimatologie: (návody do cvičení). 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 75 s. ISBN 80-7157-693-X.
Doporučená literatura
  • GRIFFITHS, J F. Handbook of Agricultural Meteorology. Nex York: Oxford University Press, 1994. 320 s. ISBN 0-19-506240-X.
  • POTTER, T D. -- COLMAN, B R. Handbook of weather, climate, and water : dynamics, climate, physical meteorology, weather systems, and measurements. Hoboken, N.J. 2003. ISBN 0471214906, 0471721603. URL: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/109855545.