Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Základy vyšší matematiky
Kód předmětu:KZVMT
Název v jazyce výuky:K-Základy vyšší matematiky
Název česky:K-Základy vyšší matematiky
Název anglicky:Principles of Higher Mathematics (p/t)
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 14/10
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - ZF
Vyučující:Ing. Pavla Bukovská (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D. (cvičící, garant, tutor, zkoušející)
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Dosažení úrovně matematických znalostí, dovedností a logického uvažování, potřebných k popisu a řešení modelů reálných situací. Studenti získají matematické znalosti z lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu a dalších disciplín, nezbytné pro schopnost aplikací v odborných předmětech a pro samostatné získávání nových poznatků studiem odborné literatury.
Obsah předmětu:
1.Funkce (dotace 3/2)
a.Funkce, základní pojmy
b.Limita a spojitost funkce
c.Typy funkcí a jejich grafické znázornění
d.Aproximace funkce

2.Algebraické rovnice (dotace 3/1)
a.Metody řešení algebraických rovnic
b.Soustavy lineárních rovnic a jejich řešení
c.Matice

3.Geometrie ploch a těles (dotace 2/1)
a.Výpočet ploch a objemů těles
b.Trigonometrie a její využití v praxi
c.Vektory

4.Diferenciální počet (dotace 3/3)
a.Derivace funkce
b.Lokální extrémy funkcí
c.Aplikace diferenciálního počtu

5.Integrální počet (dotace 3/3)
a.Neurčitý integrál
b.Určitý integrál
c.Aplikace integrálního počtu - výpočet ploch a objemů těles

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Osvojování si matematického aparátu potřebného pro vytváření matematických modelů reálných situací
-Pěstovat schopnost kritického vyhodnocování, srozumitelné a věcné argumentace při řešení matematických problémů
-Rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení při studiu matematických pojmů a vztahů

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet, zkouška.
Podmínkou zápočtu je vypracování 5 zápočtových příkladů zadávaných v průběhu semestru a úspěšné složení zápočtového testu.
Zkouška je písemná. Student řeší početně několik příkladů reálných úloh s využitím matematických metod.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška14 h
cvičení10 h
Samostudium
příprava na zkoušku64 h
příprava na průběžné hodnocení35 h
příprava na průběžný test45 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • RÁDL, P. -- ČERNÁ, B. -- STARÁ, L. Základy vyšší matematiky. 3. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 176 s. ISBN 978-80-7509-110-9.
  • ŘÍHOVÁ, D. Studijní materiály předmětu Základy vyšší matematiky. [online]. 2012. URL: http://user.mendelu.cz/qqrihova/zvm.
Doporučená literatura