Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Světový jazyk - Němčina 1
Kód předmětu:KSJN1
Název v jazyce výuky:K-Weltsprache - Deutsch 1
Název česky:K-Světový jazyk - Němčina 1
Název anglicky:International Language - German 1 p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 5/0
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:němčina
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - ZF
Vyučující:Ing. Katarína Pavlačková (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:upevnit stávající znalost obecného jazyka, rozšířit znalost gramatiky a slovní zásoby, prohloubit schopnost orientace v psaném odborném textu, schopnost porozumění mluvenému projevu a schopnost vlastního vyjadřování ústní i písemnou formou v běžných situacích
Obsah předmětu:
1.základy gramatiky se zaměřením na specifiku odb. textu (dotace 0/2)
a.základní konverzační obraty
b.procvičování gramatiky
c.základní terminologie oboru

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-odhodlání k úspěchu
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní všeobecné znalosti
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-schopnost komunikovat v cizím jazyce
-Základní profesní znalosti
-Základní znalost gramatických struktur

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné splnění písemné práce na vybrané odborné téma.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
cvičení5 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení13 h
zpracování seminární práce10 h
Celkem28 h

Základní literatura
  • HÖPPNEROVÁ, V. Moderní učebnice němčiny.
  • BELÁKOVÁ, H. -- ŠORBAN, V. Čítanka německých odborných textů pro posluchače AF a ZF MZLU v Brně. 1. vyd. Brno: MZLU, 1997. 106 s. ISBN 80-7157-284-5.
  • ZVOLSKÝ, Z. -- HELEBRANT, L. Zahradnický slovník: překladový a výkladový slovník : česko-německý a německo-český zahradnický slovník se slovníkem vědeckých výrazů = Gartenbau-Wörterbuch : Übersetzungs- und Auslegungswörterbuch : deutsch-tschechisches und tschechisch-deutsches Gartenbau-Wörterbuch mit einem Wörterbuch der wissenschaftlichen Namen. Uherský Brod: Florart, 2011. 921 s. Fontes hortorum ;. ISBN 978-80-254-9962-7.
Doporučená literatura
  • Alltagssprache Deutsch: 30 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2003. 311 s. ISBN 80-7238-143-1.
  • HÖPPNEROVÁ, V. -- JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny: vhodná i pro samouky. 2. vyd. V Praze: Svoboda, 2007. 357 s. ISBN 978-80-205-0594-1.