Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Světový jazyk - Angličtina 1
Kód předmětu:KSJA1
Název v jazyce výuky:World Language - English 1 (Distance Learning)
Název česky:K-Světový jazyk - Angličtina 1
Název anglicky:English Combined Study 1
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 5/0
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:angličtina
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - ZF
Vyučující:Mgr. Lea Hasíková (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Upevnit stávající znalost obecného jazyka.
Rozšíření znalost gramatiky a slovní zásoby.
Prohloubení schopnosti orientace v psaném textu.
Prohloubení schopnosti porozumění mluvenému projevu a schopnosti vlastního vyjadřování ústní i písemnou formou v běžných situacích.
Obsah předmětu:
1.Reprodukce (dotace 0/0)
2.Chov hospodářských zvířat (dotace 0/0)
3.Choroby rostlin (dotace 0/0)
4.Hnojiva (dotace 0/0)
5.systém časů (dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-odhodlání k úspěchu
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní všeobecné znalosti
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-Dovednosti pro měření koncentrace analytů
-Predikce reakcí organizmů a populací na prostředí v následujících generacích
-schopnost komunikovat v cizím jazyce

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:závěrečný test, úspěšnost-70%
průběžné gramatické testy monitorující znalosti studenta
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
cvičení6 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení13 h
příprava na průběžný test9 h
Celkem28 h

Základní literatura
  • FRONEK, J. Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary. 1. vyd. Praha: Leda, 1998. 1277 s. ISBN 80-85927-48-9.
  • English for Agriculture. 1. vyd. Brno: MZLU, 1998. 126 s. ISBN 80-7157-299-3.
  • VORÁČEK, J. Zemědělská angličtina. Praha. ISBN 80-86726-08-8.
  • JANÁSKOVÁ, P. English for horticulture and landscape architecture. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7375-023-7.
  • JANÁSKOVÁ, P. English for horticulture and landscape architecture. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 199 s. ISBN 80-7157-609-3.