Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Mikrobiologie
Kód předmětu:KMIB
Název v jazyce výuky:K-Mikrobiologie
Název česky:K-Mikrobiologie
Název anglicky:Microbiology p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 19/10
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - ZF
Vyučující:doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ivan Tůma, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jaroslav Záhora, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit posluchače s vývojem obecné mikrobiologie a se základními charakteristikami mikroorganismů, jejich ekologií a významem pro život člověka, pro koloběhy prvků v přírodě, pro pěstování rostlin (speciálně zahradnictví) a jejich využití v biotechnologiích.
Obsah předmětu:
1.Mikrobiologie jako vědní obor a její historický vývoj (dotace 1/0)
2.Základní charakteristiky mikroorganismů (dotace 10/6)
a.Chemické složení mikroorganismů a typy jejich výživy
b.Morfologie, cytologie, genetika mikroorganismů
c.Významné skupiny mikroorganismů - organismy bez buněčné struktury, prokaryota, eukaryota
d.Růst a způsoby množení mikroorganismů
e.Metabolismus mikroorganismů (katabolické a anabolické procesy)

3.Ekologický a ekonomický význam mikroorganismů (dotace 6/3)
a.Vliv abiotických a biotických faktorů na činnost mikroorganismů
b.Vzájemné vztahy mezi mikroorganismy, rostlinami a živočichy - symbiózy rostlin a mikroorganismů (fixace vzdušného dusíku, mykorhiza)
c.Mikroorganismy v půdě
d.Rozklad organické hmoty

4.Úloha mikroorganismů v koloběhu uhlíku, dusíku, fosforu a síry v přírodě se speciálním zaměřením na agroekosystémy (dotace 2/1)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost poznat spektrum životních forem mikroorganismů a jejich druhovou bohatost
-Schopnost vnímat význam mikroorganismů při dekompozičních procesech a kolobězích prvků
-Znalost základních typů metabolismu a množení mikrobů
-Způsobilost orientace ve vzájemných vztazích mezi mikroorganismy, rostlinami a živočichy
-Způsobilost pochopit význam mikroorganismů pro stabilitu biosféry se zvláštním zaměřením na agroekosystémy

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet z cvičení: podmínka-účast na cvičení, vypracované protokoly z cvičení. Zkouška : písemná příprava a ústní zkouška (trvání celkem 30 minut) sestává ze 4 otázek z tematických okruhů. Podmínkou absolvování zkoušky je zodpovědět na každou ze zadaných otázek alespoň známkou dobře - E.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška19 h
cvičení10 h
seminář10 h
konzultace14 h
Samostudium
příprava na zkoušku75 h
příprava na průběžný test12 h
zpracování protokolů20 h
zpracování seminární práce8 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • TŮMA, I. Mikrobiologie : (pro zahradnické obory). Obecná část . Díl 1. Brno: Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 137 s. ISBN 978-80-7509-226-7.
  • TŮMA, I. Mikrobiologie (pro zahradnické obory) Díl 2. Ekologie mikroorganismů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 102 s. ISBN 978-80-7509-227-4. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/files/23/23-mikrobiologie_%28pro_zahradnicke_obory%29_dil_2._ekologie_mikroorganismu_tuma.pdf
  • MADIGAN, M T. -- BROCK, T D. a kol. Brock biology of microorganisms. 12. vyd. San Francisco [u.a.: Pearson/Benjamin Cummings, ISBN 978-0-321-53615-0.
  • ŠILHÁNKOVÁ, L. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. 3. vyd. Praha: Academia, 2002. 363 s. ISBN 80-200-1024-6.
Doporučená literatura
  • Poĺnohospodárska mikrobiológia. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1987. 432 s.