Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Chemie I
Kód předmětu:KCH1
Název v jazyce výuky:K-Chemie I
Název česky:K-Chemie I
Název anglicky:Chemistry I (pt)
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 16/10
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - ZF
Vyučující:doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. (garant, zkoušející)
Ing. Ivo Soural, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Ukázat principy názvosloví anorganických sloučenin a principy názvosloví organických sloučenin. Ukázat problematikou obecné chemie a základy fyzikální chemie.
Obsah předmětu:
1.Elementární částice, atomy, elektronový obal, elektronegativita (dotace 2/0)
2.Chemická vazba a mezimolekulové interakce (dotace 2/0)
3.Názvosloví anorganických sloučenin (dotace 0/6)
a.periodická tabulka prvků, oxidační číslo, základní pravidla
b.názvosloví: ionty (kationty, anionty), oxidy, peroxidy, hydroxidy, sulfidy, hydrogensulfidy, halogenidy, kyanidy, thiokyanatany, hydridy
c.názvosloví: kyslíkaté kyseliny, funkční deriváty oxokyselin: peroxokyseliny, thiokyseliny, kyseliny s větším počtem centrálních atomů, další deriváty oxokyselin, soli, podvojné soli a koordinační sloučeniny

4.Chemické reakce (dotace 2/0)
5.Kinetika chemických reakcí (dotace 2/0)
6.Skupenství látek, disperzní soustavy (dotace 2/0)
7.Voda a vodné roztoky (dotace 2/0)
8.Názvosloví organických sloučenin (dotace 0/6)
a.typy názvosloví: systematicky substituční, radikálově funkční, polosystematické, triviální. Typy vzorců.
b.názvosloví uhlovodíků: alkany, alkeny, alkyny, cyklické uhlovodíky, bicyklické sloučeniny
c.názvosloví derivátů uhlovodíků: halogen deriváty, aminy, thioly, alkoholy, ketony, aldehydy, estery, sulfonové kyseliny, karboxylové kyseliny

9.Laboratorní pomůcky (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Schopnost využít svých znalostí pro zhodnocení surovin jako je ovoce a zelenina
-znalosti látkových složek v rostlině
-Znalosti o vlastnostech důležitých chemických prvků

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Účast na seminárních cvičeních.
Písemná nebo ústní zkouška.
Minimální požadavky na splnění zkoušky:
A: 90-100% (správných odpovědí)
B: 80-90%
C: 70-80%
D: 60-70%
E: 50-60%
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška14 h
cvičení12 h
konzultace20 h
Samostudium
příprava na zkoušku55 h
příprava na průběžný test7 h
zpracování protokolů35 h
zpracování seminární práce25 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • VELÍŠEK, J. Chemie potravin. Tábor: OSSIS, 2002.
  • NEDOMA, J. -- KOUTNÍK, V. -- HRDLIČKA, P. Anorganická a analytická chemie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1994. 224 s. ISBN 80-7157-133-4.
  • DVOŘÁČKOVÁ, E. -- HELÁNOVÁ, V. Názvosloví a reakce organických sloučenin. Mendelova univerzita v Brně, 2013. 157 s. ISBN 978-80-7375-901-8.
  • VELÍŠEK, J. -- HAJŠLOVÁ, J. Chemie potravin 1 a 2 díl. Tábor: OSSIS, 2009. 580 s. ISBN 978-80-86659-17-6.