Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Botanika I
Kód předmětu:KBR1
Název v jazyce výuky:K-Botanika I
Název česky:K-Botanika I
Název anglicky:K-Botany I
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 14/7
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - ZF
Vyučující:doc. Dr. Ing. Jiří Uher (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámení posluchačů se základy fylogeneze, systému a morfologie vyšších rostlin: vybrané aspekty biologie, morfologie, specifické fyziologie, ekologie a taxonomie mechorostů, plavuní, kapradin a nahosemenných rostlin s důrazem na taxony významné z hlediska zahradnického.
Obsah předmětu:
1.Botanické vědy v minulosti a v současnosti. (dotace 2/0)
a.Botanika v období helénském, římském, v předlinnéovském období novověku
b.C.von Linné a jeho současníci.
c.Období polinnéovské. A.P. de Candolle a jeho současníci. A. Engler a jeho současníci.
d.R.F.Thorne, A.Cronquist, A.L.Tachtadžjan. R.M.Chase, K.Bremer, P.Soltis a současná systematická botanika.

2.Mechorosty a plavuňorosty. (dotace 3/0)
a.První suchozemské rostliny: cooksonioidy, hlevíky, rhynie. Původ, morfologie, nejvýznamnější vyhynulé a přežívající taxony.
b.Mechorosty (játrovky, mechy a trsenky): morfologie, fylogeneze, nejvýznamnější taxony.
c.Plavuňorosty: zosterofyty, plavuně, vranečky a šídlatky: morfologie, fylogeneze, nejvýznamnější vyhynulé a přežívající taxony.

3.Kapraďorosty. (dotace 3/4)
a.Trimerofyty, prutovky, hadivky: morfologie, fylogeneze, nejvýznamnější vyhynulé a přežívající taxony.
b.Kapraďorosty (přesličky a kapradiny se zvláštním zřetelem k podtřídám Cyatheidae, Schizaeidae, Marsileidae a Pterididae): morfologie, fylogeneze, nejvýznamnější taxony.

4.Semenné rostliny. (dotace 6/6)
a.Devonské předsemenné rostliny, permokarbonské předsemenné rostliny, kapraďosemenné rostliny, cykasy: vznik semen, morfologie, fylogeneze, nejvýznamnější vyhynulé a přežívající taxony.
b.Jinany a jehličnany (Walchiidae, Cordatidae, Buriadiidae, Pinidae): morfologie, fylogeneze, nejvýznamnější vyhynulé a přežívající taxony.
c.Glossopteridy, rostliny přilbicosemenné a obalosemenné (Cycadeoideidae, Gnetidae, Ephedridae): morfologie, fylogeneze, nejvýznamnější vyhynulé a přežívající taxony.

5.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Rozeznávání rostlinných druhů
-Syntéza odborných znalostí oboru a studiem literatury
-Určování neznámých rostlin s pomocí literatury
-Znalosti o rozmnožování rostlin
-znalosti o stavbě těla rostliny

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet bude udělen na podkladě hodnocení závěrečných seminárních prací.
Zkouška sestává z úvodního písemného testu (30 minut, 24 ze 40 dosažitelných bodů (60%), a následných pohovorů (20 minut, orientace v odděleních a pododděleních vyšších rostlin, v nejvýznamnějších třídách a nižších taxonech do úrovně nejvýznamnějších čeledí a jejich zahradnicky využívaných rodů)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška16 h
seminář6 h
konzultace18 h
Samostudium
příprava na zkoušku60 h
příprava na průběžné hodnocení24 h
příprava prezentace20 h
zpracování seminární práce24 h
Celkem168 h

Základní literatura
 • HENDRYCH, R. Systém a evoluce vyšších rostlin: učební přehled. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 499 s. Učebnice pro vysoké školy.
 • UHER, J. Biologie rostlin: úvod do fylogeneze vyšších rostlin. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. 110 s. ISBN 80-7157-538-0.
 • PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
Doporučená literatura
 • TAKHTADZHIAN, A L. Flowering plants. 2. vyd. [New York]: Springer, 2009. 871 s. ISBN 978-1-4020-9608-2.
 • HEYWOOD, V H. Flowering plants of the world. 1. vyd. London: BT Batsford, 1996. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X.
 • ČERNOHORSKÝ, Z. Základy rostlinné morfologie. 5. vyd. Praha: SPN, 1964. 212 s.
 • Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 978-80-200-0836-72010.
 • PROCHÁZKA, S. -- KREKULE, J. -- MACHÁČKOVÁ, I. Fyziologie rostlin. Academia , 1998. 484 s. ISBN 80-200-0586-2.
 • ŠEBÁNEK, J. -- PROCHÁZKA, S. -- LAŠTŮVKA, Z. Fyziologie rostlin. 1. vyd. 203 s.
 • ČERNOHORSKÝ R.: Základy rostlinné morfologie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1953 (172+XVI s.)
 • MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz
 • NĚMEJC F.: Paleobotanika. 2, 3, 4. Academia, Praha 1962 (480 s.), 1968 (480 s.), 1975 (568 s.)
 • PROCHÁZKA S., KÜHN F.: Zemědělská botanika: návody do cvičení. VŠZ, Brno 1987
 • Smutná K. Alergenní rostliny. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Smutná K. Jedovaté rostliny. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Smutná K. Medonosné rostliny. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Smutná K. Opylovatelé v zahradě. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Smutná K. Popínavé rostliny - letničky. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Smutná K. Symbolické rostliny. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • TAYLOR T.N., TAYLOR E.L.: The biology and evolution of fossil plants. Prentice Hall Em-glewood Cliffs, New Jersey 1993 (982 s.)