Studijní programy / N-STAV Stavby na bázi dřeva / Technické vybavení budov
Kód předmětu:TVB
Název v jazyce výuky:Technické vybavení budov
Název česky:Technické vybavení budov
Název anglicky:Technical equipment of buildings
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:magisterský
Semestr:LS 2019/2020 - LDF
Vyučující:Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Clílem předmětu je získání přehledu v oblasti vytápění, elektroinstalací a zdravotně - technických instalací budov.
Obsah předmětu:
1.vytápění (dotace 14/14)
a.spotřeba energie na vytápění
b.výpočty
c.CAD ve vytápění
d.Využití SW podpory projektování ve vytápění
e.Rozdělení otopných soustav
f.Otopná tělesa
g.Podlahové vytápění
h.Čerpadla, armatury, regulace
i.Příprava TV

2.elektroinstalace (dotace 8/8)
3.zdravotně - technické instalace (dotace 6/6)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Schopnost vybrat vhodný materiál na navrhovanou konstrukci
-Stanovit zdroje znečištění a škodlivin v pracovním prostředí
-Znalost právního a normativního prostředí pro realizaci staveb

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet -- vypracování programů (dvě zprávy -- návrh elektroinstalace a návrh vytápění), účast min. 80%
Zkouška -- povinná písemná část, ústní dle potřeby, úspěšnost min. 70%
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
cvičení28 h
Samostudium
příprava na zkoušku24 h
příprava prezentace12 h
zpracování projektů20 h
Celkem112 h

Základní literatura
  • Kol. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: GAS, 2001. 1122 s. ISBN 80-86176-81-9.
  • KLEPÁRNÍK, J. Návrat k vytápění dřevem - náklady na vytápění. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb: odborný časopis s celostátním rozsahem. 2007. sv. 11, č. 2, s. 38--40. ISSN 1212-4370.
  • POČINKOVÁ, M. -- TREUOVÁ, L. Vytápění. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 151 s. Stavíme. Zařízení budov. ISBN 978-80-251-3329-3.
  • CIHELKA, J. a kol. Vytápění a větrání. 1. vyd. Praha: SNTL, 1969. 610 s. Řada energetické lit.
Doporučená literatura
  • Pelety: palivo budoucnosti. 1. vyd. České Budějovice: Sdružení Harmonie, 2003. 112 s. ISBN 80-239-1956-3.
  • MORÁVEK, V. Úsporné vytápění bytů.
  • Vytápění domů a bytů: druhé zcela přepracované vydání. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 100 s. ISBN 80-247-0642-3.
  • KLEPÁRNÍK, J. Vytápění s využitím automatických kotlů na tuhá paliva. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb: odborný časopis s celostátním rozsahem. 2010. sv. 14, č. 4, s. 49. ISSN 1212-4370.
  • PAPEŽ, K. a kol. Energetické a ekologické systémy budov 2: vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace a osvětlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 284 s. ISBN 978-80-01-03622-8.