Studijní programy / N-STAV Stavby na bázi dřeva / Modifikované dřevo pro stavby
Kód předmětu:MDPS
Název v jazyce výuky:Modifikované dřevo pro stavby
Název česky:Modifikované dřevo pro stavby
Název anglicky:Modified wood for construction
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/1
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:magisterský
Semestr:ZS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Aleš Dejmal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Předmět Modifikace dřeva pro stavby se zabývá vlastnostmi modifikovaného dřeva jejich ovlivňováním speciálně pro stavby. Student má pochopit problematiku ovlivňování vlastností dřeva hydrotermickou úpravou, chemickými látkami, fyzikálními silami a mechanickými vlivy. V průběhu výuky se teoreticky seznamuje s principy úpravy, technologiemi, zařízeními a s modifikovanými materiály na bázi nativního dřeva. V praktické části předmětu ověřuje na konkrétních materiálech fyzikální a mechanické vlastnosti a změny ve struktuře dřeva. Současně se zabývá problematikou ovlivňování dřeva a materiálů na bázi dřeva z chemického hlediska. Nezanedbatelnou součástí předmětu je uplatnění modifikovaných materiálů při zabudování v exteriéru i interiéru a nové možnosti z toho plynoucí. Student je schopen najít pro tyto materiály praktické využití a umí realisticky specifikovat svoje představy, protože zná podstatu ovlivňování vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva fyzikálními veličinami a chemickým látkami a je schopen kvalifikovaně posoudit vhodnost výroby či použití nových modifikovaných materiálů v konstrukcích a stavbách bez použití škodlivých chemických látek.
Obsah předmětu:
1.Problematika modifikace vlastností dřeva pro stavby (dotace 2/1)
2.Sušení dřeva pro stavby (dotace 2/1)
3.Konstrukce sušáren pro stavební a truhlářskou výrobu (dotace 2/1)
4.Přejímka a hodnocení sušáren řeziva (dotace 2/1)
5.Výzkum a vývoj způsobů chemické modifikace dřeva (dotace 2/1)
6.Impregnace dřeva za účelem snížení rovnovážné vlhkosti dřeva (dotace 2/1)
7.Úprava dřeva pařením (dotace 2/1)
8.Vliv amoniaku na vlastnosti dřeva (dotace 2/1)
9.Trvale tvarovatelné (ohýbatelné) (dotace 2/1)
10.Lisování dřeva (dotace 2/1)
11.Modifikace dřeva teplem (dotace 2/1)
12.Mikrovlnná a plazmatická úprava (dotace 2/1)
13.Modifikace vlastností dřeva pryskyřicemi a cukry (dotace 2/1)
14.Modifikované dřevo pro stavby shrnutí (dotace 2/1)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Schopnost navrhnout způsob modifikace dřeva
-Schopnost navrhnout způsob sušení nebo modifikace dřeva
-Schopnost odborně popisovat stavební konstrukce
-Schopnost vybrat vhodný materiál na navrhovanou konstrukci

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet
- 80% účast na cvičeních
- 2 testy v průběhu semestru (min. 50% úspěšnost)
- odevzdaný 1 protokol ze cvičení v průběhu semestru

zkouška
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: ústní
- doba trvání: 30 min.
- počet otázek: 1 hlavní a 1 doplňující
- hodnocení: min. 70 %
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
cvičení14 h
Samostudium
příprava na zkoušku40 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava na průběžný test5 h
příprava prezentace5 h
Celkem112 h

Základní literatura
  • GANDELOVÁ, L. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. -- HORÁČEK, P. Nauka o dřevě. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7375-312-2.
  • DEJMAL, A. Základy hydrotermické úpravy a ochrany dřeva.
  • KAFKA, E. Technologie II: dřevařská technologie pro 3. roník středních průmyslových škol dřevařských. 1. vyd. Praha: SNTL, 1984. 172 s.