Studijní programy / N-EUFO European Forestry
Program: N-EUFO European Forestry
Obor: N-EUFO-EUFO European Forestry
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Program je zaměřen na přípravu odborníků pro špičkové manažerské pozice státních lesnických organizací a soukromých subjektů jak v rámci České republiky jako součásti Evropské unie, tak i v zahraničí. Absolventi jsou připraveni řešit biologické, technické a ekonomicko-manažerské úkoly v řídící oblasti lesního hospodářství v různých národních kontextech. Studijní program je celý koncipován v anglickém jazyce a to včetně přijímacího řízení a diplomové práce.
Studijní výstupy: Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
Kapacita přizpůsobovat se novým situacím zejména
Schopnost komunikovat s evropskými i mimo evropskými experty
Schopnost analýzy a syntézy
Schopnost aplikovat teoretické i praktické znalosti pro řešení konkrétních lesnických problémů
Schopnost jak samostatné, tak interdisciplinární teamové práce
Schopnost samostatně rozhodovat a řešit problémy
Tvorba projektů a jejich management
Vědecko-výzkumné dovednosti
Profesionální znalost druhého jazyka
Uplatnění absolventů:Profil absolventa vychází z dosažení konkrétních kompetencí ve smyslu The European Qualifications Framework pro lesního inženýra připraveného řešit biologické, technické a ekonomicko-manažerské úkoly v řídící oblasti lesního hospodářství. Profil absolventa je navíc výrazně obohacen střetáváním praktických zkušeností a teoretických poznatků předcházejících bakalářských studií ve zcela odlišných národních kontextech. Nedílnou součástí studia je odborná praxe.
Státní závěrečné zkoušky sestávají ze čtyř okruhů otázek:
Forest Ecosystems and Forest Ecology from European perspective
Silviculture and Stress Ecology at European scale
European Forest Economics and Policy
Forest Planning and Forest Technologies at the EU and the Pan-European levels
Součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je také obhajoba diplomové práce.
Diplom absolventa je specificky formulován pro zdůraznění širšího kontextu moderního lesnictví a činí z jeho nositele velmi atraktivního budoucího zaměstnance jak národních, tak nadnárodních lesnicky orientovaných společností a organizací územní samosprávy v jeho domovině i v zahraničí.
Absolventi tohoto programu mohou dále pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FORECOLEkologie lesa (v AJ)zkouška6
GISEFGeoinformační systémy (v AJ)zkouška6
BMEFLesnická biometrie a modelování (v AJ)zkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EFEPEvropská lesnická ekonomika a politika (v AJ)zkouška6
FEEFLesní ekosystémy Evropy (v AJ)zkouška6
FOPAOchrana lesa (v AJ)zkouška6
SILVPěstování lesa (v AJ)zkouška6
EUPTPraxe odborná (v AJ)zápočet4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FORTLesní technika (v AJ)zkouška6
ZFPLesnické plánování (v AJ)zkouška6
FMAMManagement a marketing v lesnictví (v AJ)zkouška6
LTTEFTěžba a doprava dříví v evropských lesích (v AJ)zkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ZGEBIGeobiocenologie (v AJ)zkouška4
MULFVíceužitkové lesnictví (v AJ)zkouška6
FINTZávěrečná práce (v AJ)zápočet15
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 25 kr.)
PBEFBiologie rostlin (v AJ)zkouška4
BATSBiomechanika a hodnocení stromů (v AJ)zkouška4
ZDEFTDendrologie evropských dřevin (v AJ)zkouška4
ZEOWEkofyziologie dřevin (v AJ)zkouška4
ZLENCEkologie krajiny (v AJ)zkouška4
PMEFFyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (v AJ)zkouška4
EGEFGeochemie prostředí Evropy (v AJ)zkouška4
GFRGlobal Forestryzkouška3
GMEFHospodaření se zvěří (v AJ)zkouška4
ZLRECKrajinná rekreologie (v AJ)zkouška4
ZFOBLesnická botanika - rostliny lesních ekosystémů Evropy (v AJ)zkouška4
URFMěstské lesnictví (v AJ)zkouška4
ZNCOchrana přírody (v AJ)zkouška4
SOSCPedologie (v AJ)zkouška4
ZSOBPůdní biologie (v AJ)zkouška4
WAEFStavba dřeva (v AJ)zkouška4
ZUPSTUžitkové rostliny subtropů a tropů (v AJ)zkouška4