Studijní programy / B-ARB Arboristika / Extenzivní ovocnictví
Kód předmětu:EXO
Název v jazyce výuky:Extenzivní ovocnictví
Název česky:Extenzivní ovocnictví
Název anglicky:Extensive Fruit Production
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/0; kombinovaná, 19/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2020/2021 - LDF
Vyučující:Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit studenty s problematikou extenzivních tvarů ovocných dřevin, možnostmi využití pro hospodářské a mimoprodukční účely, zejména v oblasti tvorby krajiny či v územích se zvláštním režimem hospodaření. Pomologická determinace odrůd, zakládání a následná údržba výsadeb, revitalizace starých stromů.
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky (dotace 6/0)
a.Hospodářský a mimoprodukční význam ovocných dřevin, staré a krajové odrůdy. Genová centra původu ovocných druhů.
b.Botanické a hospodářské členění ovocných druhů, anatomická a morfologická charakteristika, nároky na stanoviště.
c.Krajinářský význam ovocných dřevin, záchrana ohrožených a mizejících odrůd, pěstování v marginálních oblastech.
d.poznámka: dotace pro kombinovanou formu - 5

2.Školkařská výroba a zakládání extenzivních výsadeb (dotace 6/0)
a.Rozmnožování ovocných druhů
b.Založení extenzivní výsadby (zásady a principy)
c.poznámka: dotace pro kombinovanou formu - 4

3.Růst a vývoj ovocných dřevin (dotace 6/0)
a.Velký životní cyklus (věková období), fenologické fáze.
b.Význam řezu, řez výchovný, udržovací, zmlazovací.
c.Agrotechnické zásady v extenzivních výsadbách, údržba starých sadů, ochrana proti chorobám a škůdcům ovocných dřevin.
d.poznámka: dotace pro kombinovanou formu - 5

4.Pomologie jednotlivých ovocných druhů (dotace 6/0)
a.Obecná pomologie - poznávací znaky ovocných druhů a odrůd (morfologické znaky, habitus korun, vnější a vnitřní znaky plodů).
b.Speciální pomologie jabloní, hrušní, slivoní, třešní a višní.
c.Minoritní (méně rozšířené) ovocné druhy - jejich význam, pěstiteslké nároky a možnosti použití.
d.poznámka: dotace pro kombinovanou formu - 5

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita k učení se
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost organizace a plánování

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost řešit problémy
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost pěstovat ovocné kultury low input systémem s využitím funkční biodiverzity.
-Schopnost pochopit vlastnosti stromu na základě jeho anatomické stavby
-Schopnost školkařské produkce kmenných tvarů ovocných dřevin v CAC kategorii rozmnožovacího materiálu.
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Znalost komplexní pomologie starých a krajových odrůd ovocných druhů a schopnost využití těchto odrůd.
-Způsobilost zakládat, udržovat a obnovovat extenzivní ovocné výsadby

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět je ukončen vypracováním a odevzdáním semestrální práce a následně zkouškou (písemná a ústní). Ústní zkouška trvá cca 30 minut a student při ní odpovídá na tři otázky z tematických okruhů: 1. obecná část, 2. agrotechnika extenzivních výsadeb, 3. pomologie - využití starých odrůd.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h19 h
práce v terénu20 h23 h
konzultace2 h4 h
Samostudium
příprava na zkoušku35 h35 h
příprava na průběžný test16 h16 h
zpracování seminární práce15 h15 h
Celkem112 h112 h

Základní literatura
 • BARTHAPICHLER, B. -- BRUNNER, F. -- GERSBACH, K. -- ZUBER, M. Rosenapfel und Goldparmäne. 1. vyd. Baden und München: AT Verlag, 2005. 248 s. ISBN 3-03800-209-7.
 • BOČEK, S. Ekologické ovocnářství na vyšších kmenných tvarech. 2009.
 • BOČEK, S. Extenzivní ovocnictví. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 335 s. ISBN 978-80-7509-275-5.
 • DVOŘÁK, A. -- VONDRÁČEK, J. Malá pomologie 1 : Jablka. 2. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1969. 336 s.
 • HÄSELI, A. -- WEIBEL, F. -- BRUNNER, H. Organic Cultivation of Standard Orchards. 1. vyd. FiBL/OACC, 2005. 20 s. 0006.
 • MAREČEK, J. Krajinářská architektura venkovských sídel. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005. 404 s. ISBN 80-213-1324-2.
 • NĚMEC, B. Dějiny ovocnictví. 1. vyd. Praha: Akademie věd, 1955. 277 s. Ovocnická edice.
 • SCHUBERT, E. Stručné dějiny ovocnictví moravského. Brno: český odbor zemědělské rady moravské, 1900.
 • ŘEZNÍČEK, V. -- VLK, R. -- BOČEK, S. -- SALAŠ, P. Extenzivní ovocnářství - jádroviny. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2002. 100 s. ISBN 80-7157-617-4.
 • ŘÍHA, J. České ovoce. 2. vyd. V Praze: nákladem Československé pomologická společnost, 1919. 249 s.
 • ŘÍHA, J. České ovoce. : Jablka . Díl III.
 • ŘÍHA, J. České ovoce. 248 s.
 • SALAŠOVÁ, A. Krajinný ráz : teoretické východiská a metodické princípy preventívneho posudzovania. Habilitační práce. MZLU v Brně, 2006. 191.
 • TETERA, V. a kol. Ovoce Bílých Karpat. 1. vyd. Veselí nad Moravou: Základní organizace ČSOP Bílé Karpaty, 2006. 309 s. ISBN 80-903444-5-3.
 • TETERA, V. Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Veselý nad Moravou: ČSOP Bílé Karpaty, 2003.
 • HRDOUŠEK, V. -- KRŠKA, B. -- KULÍŠEK, P. -- LOKOČ, R. Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska: milión stromů. 115 s. ISBN 978-80-87387-40-5.
 • KLEVCOV, P. a kol. Ošetřování starých a výsadba nových ovocných dřevin. 1. vyd. Veselí nad Moravou: Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty, 1999. 43 s.
 • DVOŘÁK, A. Atlas odrůd ovoce. 1. vyd. Praha: SZN, 1978. 399 s.
 • KAMENICKÝ, K. -- KOHOUT, K. Atlas tržních odrůd ovoce. 3. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1957. 343 s.