Studijní programy / B-ARB Arboristika / Biomechanika stromu
Kód předmětu:BMST
Název v jazyce výuky:Biomechanika stromu
Název česky:Biomechanika stromu
Název anglicky:Biomechanism of Trees
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 12/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2020/2021 - LDF
Vyučující:Ing. Martin Kult (cvičící, přednášející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D. (přednášející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanickou odezvou stromu na statické a dynamické namáhání a poskytnout jim nástroje a kompetence pro stanovení pravděpodobnosti selhání stromu a vlivu zásahů na stabilitu stromu.
Obsah předmětu:V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět je ukončen testem a ústní zkouškou. Pro přístup ke zkoušce je nutno získat zápočet a předložit protokoly.
Zápočet: úspěšně napsané tři 30 minutové testy v průběhu semestru, hodnotí se i účast na přednáškách a cvičeních a protokoly z laboratorních měření. Testy jsou elektronické. U studentů kombinované formy jsou redukovány protokoly na jeden souhrnný.

Obsahem zkoušky je popis stability stromu, adaptačního růstu a analýza souvisejících jevů, nutných pro pochopení reakce stromu (fyziologie a ekofyziologie stromu).
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška20 h14 h
cvičení20 h0 h
práce v terénu10 h4 h
Samostudium
příprava na zkoušku48 h60 h
příprava na průběžné hodnocení10 h20 h
příprava prezentace0 h1 h
zpracování protokolů10 h0 h
zpracování projektů10 h10 h
Celkem128 h109 h

Základní literatura
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. 3. vyd. Vlašim: ČSOP, 2010. 696 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 978-80-86327-85-3.
Doporučená literatura
  • NIKLAS, K J. Plant physics. Chicago: The University of Chicago Press, 2012. 426 s. ISBN 978-0-226-58632-8.
  • The body language of trees: a handbook for failure analysis. London: The Stationary Office, 2006. 240 s. ISBN 0-11-753067-0.