Studijní programy / B-ARB Arboristika / Bakalářská práce
Kód předmětu:BP1
Název v jazyce výuky:Bakalářská práce
Název česky:Bakalářská práce
Název anglicky:Bachelor Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (10 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/0; kombinovaná, 0/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Semestr:LS 2020/2021 - LDF
Vyučující:Mgr. Radka Smýkalová, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Student sepíše na základě znalostí a dovedností nabytých v průběhu studia bakalářskou práci na zvolené téma odpovídající jeho studijnímu programu.
Obsah předmětu:
1.Výběr tématu bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce, stanovení zásad pro vypracování bakalářské práce a vyhotovení zadávacího listu bakalářské práce vedoucím (dotace 0/0)
2.Literární rešerše -- studium literatury týkající se tématu bakalářské práce za účelem zpracování kapitol Úvod, Současný stav řešené problematiky, Metodika a Diskuse (dotace 0/0)
3.Příprava metodiky, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
4.Sběr dat vedoucích k získání požadovaných výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
5.Zpracování dat a interpretace výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
6.Vypracování bakalářské práce v obvyklé struktuře: (dotace 0/0)
a.Úvod
- uvedení do problematiky řešené v práci
b.Cíl práce
- jasná a stručná definice, co bylo cílem práce
c.Současný stav řešené problematiky
- literární přehled stavu řešené problematiky před vypracováním bakalářské práce
d.Metodika
- podrobný popis metod použitých při tvorbě závěrečné práce (kdy, kde, jak)
e.Výsledky
- výsledky získané autorem práce
f.Diskuse
- rozbor zjištěných výsledků formou diskuse a komentářů
- možnost uvedení domněnek a spekulací
- konfrontace výsledků získaných autorem bakalářské práce s poznatky jiných autorů
g.Závěr
- stručné shrnutí toho, co bylo v rámci práce vykonáno a zjištěno
h.Summary
- stručný souhrn v anglickém jazyce
i.Seznam literatury
- seznam veškeré literatury citované v textu práce

7.Odevzdání hotové závěrečné práce na příslušný ústav (dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-odhodlání k úspěchu
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost samostatné práce
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost analýzy a syntézy ekonomických jevů v lesnictví
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost propojovat fakta více oborů do systému člověka při práci.
-Základní prezentační dovednosti
-Znalost základních statistických metod a schopnost jejich aplikace v praktické analýze dat

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Odevzdání diplomové práce.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
seminář10 h10 h
práce v terénu90 h90 h
konzultace20 h20 h
Jiná zátěž160 h160 h
Celkem280 h280 h

Základní literatura
  • REJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M. Jak psát (a jak nepsat) bakalářskou práci -- příručka pro vypracování bakalářské práce na LDF MENDELU. Brno: MENDELU, 2013. 13 s.
  • ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů = Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.