Studijní programy / B-ARB Arboristika / Lesní pedagogika
Kód předmětu:LSPD
Název v jazyce výuky:Lesní pedagogika
Název česky:Lesní pedagogika
Název anglicky:Forest Education
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Jakub Drimaj (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Blažena Mrlinová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Daný předmět je zaměřen na seznámení studentů s lesní pedagogikou. Studenti budou pracovat s vytvořenými programy, prakticky si vyzkouší práci se žáky 1. stupně základní školy.
Obsah předmětu:
1.Seznámení s lesní pedagogikou, její zaměření, cíle a využívané metody (dotace 0/2)
2.Základní osobnostní, didaktické a pedagogické schopnosti lesního pedagoga (dotace 0/2)
3.Program 1. Přírodní společenstva (dotace 0/2)
4.Program 2. Funkce lesa (dotace 0/2)
5.Program 3. Voda (dotace 0/2)
6.Program 4. Půda (dotace 0/2)
7.Program 5. Zvířata (dotace 0/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-schopnost determinovat základní lesní druhy rostlin
-Schopnost identifikovat evropské druhy dřev
-Schopnost rozlišit druhy dřevin na základě morfologických znaků

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet (praktická ukázka lesní pedagogiky s použitím vybraného programu na základní škole - prezenční listina s podpisy zúčastněných žáků, aktivita na přednáškách).
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
cvičení22 h6 h
odborná exkurze4 h4 h
projektová práce0 h16 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení22 h22 h
příprava na průběžný test22 h22 h
příprava prezentace4 h4 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe4 h4 h
zpracování seminární práce6 h6 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • Lesní pedagogika - volnočasová aktivita pro všechny. Závěrečná práce. MZLU v Brně, 2006.
  • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2013. 483 s. ISBN 978-80-262-0456-5.
  • Pedagogika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. 190 s. ISBN 80-7157-414-7.
  • Pedagogika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. 49 s. ISBN 80-7157-600-X.
  • KASÍKOVÁ, H. -- VALIŠOVÁ, A. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. 402 s. ISBN 978-80-247-3357-9.
  • VÁŽANSKÝ, M. Pedagogika volného času. Brno: Print-Typia, 2001. 175 s. ISBN 80-86384-00-4.
  • PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2008. 221 s. ISBN 978-80-7367-423-6.
  • KRATOCHVÍLOVÁ, E. Pedagogika voĺného času. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004. 308 s. ISBN 80-223-1930-9.