Studijní programy / B-ARB Arboristika / Státní a veřejná správa
Kód předmětu:SVZ
Název v jazyce výuky:Státní a veřejná správa
Název česky:Státní a veřejná správa
Název anglicky:State and Public Administration
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/1; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2017/2018 - LDF
Vyučující:JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Cílem je získání dostatečných znalostí o základních mechanismech a procesech fungování veřejné správy.
Obsah předmětu:
1.ÚVOD DO PROBLEMATIKY (dotace 2/1)
2.PRÁVNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÉ SPRÁVY (dotace 2/1)
3.SUBJEKTY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (dotace 2/1)
4.SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY (dotace 2/1)
5.FORMY REALIZACE ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY (dotace 2/1)
6.SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ (dotace 2/1)
7.SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (dotace 8/4)
8.PRÁVO NA INFORMACE A ÚČAST VEŘEJNOSTI (dotace 2/1)
9.KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (dotace 2/1)
10.SPRÁVNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST - PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ (dotace 4/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost orientace v systému veřejné správy.
-Znalost základních mechanismů a procesů fungování veřejné správy.
-Způsobilost aplikovat získané poznatky o veřejné správě v praxi.

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:ZÁPOČET:
Na konci semestru 60 minutový písemný test. Pro zápočet je nezbytné získat min. 6 bodu z 10 (tj. 60 %). Další podmínkou u denního studia je seminární práce.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h10 h
cvičení14 h0 h
Samostudium
příprava na zkoušku34 h66 h
zpracování seminární práce8 h8 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • PRŮCHA, P. Základy správního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4.
  • SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo - procesní část: multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 102 s. Edice multimediálních učebních textů ;. ISBN 978-80-210-5470-7.
Doporučená literatura
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 7. vyd. C.H. Beck, 2009. 837 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-049-2.
  • ZÁHUMENSKÁ, V. Právo a environmentální problémy. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7129-2.