Studijní programy / B-ARB Arboristika / Stromolezení - praktika
Kód předmětu:STROMP
Název v jazyce výuky:Stromolezení - praktika
Název česky:Stromolezení - praktika
Název anglicky:Tree Climbing - Practice
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:Ing. Karel Mikulenka (cvičící)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, zkoušející)
Tomáš Veverka (cvičící)
Výchozí předměty:Stromolezení nebo nyní Stromolezení a (ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška)
Zaměření předmětu:Znalost teoretických východisek a praktického využití soudobých metod pro výstup do koruny stromu. Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v korunách stromů a vyhledávání a hodnocení pracovních rizik. Praktický nácvik a procvičování revizí a periodických kontrol osobních ochranných pracovních prostředků při stromolezení. Nácvik vázání uzlů, instalací lanových systémů do korun stromů a jejich využití při výstupu a práci v koruně. Účinné poskytování první pomoci a záchrany osob z korun stojících stromů. Odhalování a prevence bezpečnostních rizik. Praktické ověření znalostí a dovedností nacvičovaných pracovních postupů a napsání znalostního testu pro získání zápočtu. Zkouška písemná a ústní.
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky, základní pojmy, diferenciace možných metod výstupu do korun stromů. Limitní faktory a specifika daných technik. Seznámení se základními legislativními předpisy při výstupu do koruny stromů a práci v koruně stromu. Směrnice EP 2001/45/ES, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 28/2001 Sb. (dotace 0/2)
2.Nácvik provádění revizí a periodických kontrol OOPP při stromolezeckých činnostech. Odhalování a prevence bezpečnostních rizik. Část 1 a 2. (dotace 0/4)
3.Nácvik vázání uzlů využívaných při stromolezení. Rozdělení uzlů podle způsobu použití. Část 1 a 2. (dotace 0/4)
4.Nácvik instalace lanových systémů do koruny stromů a jejich využití při výstupu do koruny a pohybu v koruně. Části 1 až 4. (dotace 0/8)
5.Nácvik poskytování první pomoci a záchrana zraněného z koruny stromů. Nácvik použití prostředků pro výstup do koruny s vlastní nosnou konstrukcí (vysokozdvižná plošina). (dotace 0/4)
6.Praktické ověření znalostí a dovedností nacvičovaných pracovních postupů a napsání znalostního testu pro získání zápočtu. (dotace 0/4)
7.Zkouška. (dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost rozhodovat
-schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost prakticky využívat postupy stromolezení.
-Schopnost práce v terénu
-Znalost teoretických východisek a praktické aplikace pracovních postupů a zásad bezpečnosti práce při stromolezení.

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Závěrečný blok bude ukončen praktickým zápočtem, při kterém osvědčí zvládnutí nacvičovaných pracovních postupů a teoretické znalosti znalostním testem. Po udělení zápočtu studenti absolvují písemnou a ústní zkoušku.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
cvičení28 h16 h
práce v terénu34 h36 h
konzultace8 h8 h
Samostudium
příprava na zkoušku18 h18 h
příprava na průběžné hodnocení10 h10 h
příprava na průběžný test10 h10 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe4 h4 h
zpracování seminární práce0 h10 h
Celkem112 h112 h

Základní literatura
  • NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- LADRA, D. Technika pro arboristy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 227 s. ISBN 978-80-7375-948-3.
  • NERUDA, J. Elektronické texty -- prezentace tezí přednášek a zadání do cvičení . [online]. 2008. URL: https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/index.pl.
  • VOSTŘÁK, J. -- NETOLICKÝ, J. Technika sběru semen ze stojících stromů. Praha: SZN, 1958. 60 s.
  • Baumknoten für Kletterer und Bodenleute. 4. vyd. Stockelsdorf: Schlauverl., 2009. 72 s. ISBN 978-3-9810417-0-5.
  • Seilklettertechnik: Baumklettern, Geocaching, Höhlenklettern. 1. vyd. Norderstedt: Books on Demand, 2011. 199 s. ISBN 978-3-8423-4949-0.