Studijní programy / B-ARB Arboristika / Práce s motorovou pilou pro arboristy
Kód předmětu:PMPA
Název v jazyce výuky:Práce s motorovou pilou pro arboristy
Název česky:Práce s motorovou pilou pro arboristy
Název anglicky:Chainsaw Operation for Arborists
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, zkoušející)
Tomáš Veverka (cvičící)
Výchozí předměty:Technika pro arboristy a ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Získat znalosti o konstrukci a motorových řetězových pil (MP)a jejich diferenciaci, pohonných hmotách a mazivech, údržbě, legislativních zásadách použití MP při kácení stromů, základních a speciálních pracovních postupech při kácení a opracovávání stromů MP, zásadách BOZP, hygieně práce a ochraně životního prostředí. Po absolvování předmětu by měli studenti mít dostatečné znalosti pro stanovování správného pracovního postupu kácení a opracování stromů a dalších způsobech využití MP v konkrétních podmínkách. Znalosti a dovednosti získané v předmětu jsou předpokladem i pro kvalifikované používání MP neboť po absolvování předmětu lze získat oprávnění k obsluze MP po složení odborné kvalifikační zkoušky, konané v souladu s požadavky legislativy.
Obsah předmětu:
1.Úvodní blok (dotace 0/2)
a.Základní seznámení s MP, klasifikace MP, oblasti využití.
b.Přehled hlavních výrobců.
c.Legislativní podklady pro práci s MP.

2.Konstrukce a údržba motorové pily (dotace 0/6)
a.Konstrukce motorové části MP (motor, karburátor, zapalování, startovací ústrojí, spojka, atd.).
b.Konstrukce řezací části MP (pilový řetěz, vodicí lišta, řetězka).
c.Paliva a maziva MP, ekologizace provozu (biologicky odbouratelná maziva).
d.Harmonogram údržby MP, hlavní úkony údržby MP, indikace závad a způsoby jejich odstranění. Fyziologie práce s MP, zásady BOZP a hygieny práce s MP.

3.Hlavní způsoby využití motorové pily a charakteristika pracovních postupů (dotace 0/5)
a.Vybavení pracovníka pro práci s MP a způsoby jeho použití.
b.Zásady obsluhy MP, technika práce s MP (kácení, odvětvování, vyvětvování, krácení dříví).
c.Práce v normálních a výjimečných podmínkách (kalamity, svahy, v blízkosti objektů apod).
d.Ostatní možnosti využití MP (péče o stromořadí, práce v sadech, rekonstrukce objektů, výrobky pro dům a rekreaci, výroba řeziva motorovou pilou ap.).
e.Legislativa kácení stromů v krajině.

4.První pomoc při úrazech vzniklých při práci s MP (dotace 0/1)
5.Praktická cvičení, ve kterých se studenti seznámí a procvičí v základních úkonech údržby MP i s prací s MP při různých činnostech a v různých podmínkách. (dotace 0/14)
6.Individuální praktická příprava a procvičování práce s motorovou pilou jako příprava na praktické přezkoušení ze znalostí a dovedností práce s motorovou pilou k udělení zápočtu. (dotace 0/10)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita k učení se
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost řešit problémy
-Schopnost práce v terénu
-Znalost teoretických východisek, pracovních postupů a zásad bezpečnosti práce s motorovou řetězovou pilou v arboristických činnostech

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet.
Nad rámec základní výuky se zájemci o získání oprávnění pro práci s MP mohou podrobit kvalifikační zkoušce sestávající z části teoretické a praktické.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
cvičení28 h10 h
práce v terénu36 h36 h
konzultace0 h18 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení10 h10 h
zpracování seminární práce10 h10 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- CACH, A. Práce s motorovou pilou a křovinořezem. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 128 s. ISBN 978-80-7375-841-7.
  • NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol. Technika a technologie v lesnictví. Díl první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7375-839-4.
  • NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 300 s. ISBN 978-80-7375-840-0.
  • ČERNÝ, Z. -- NERUDA, J. Ruční nářadí pro práci v lese. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. 78 s. ISBN 80-7105-177-2.