Studijní programy / B-ARB Arboristika / Správní činnost a organizace práce v arboristice
Kód předmětu:PPVA2
Název v jazyce výuky:Správní činnost a organizace práce v arboristice
Název česky:Správní činnost a organizace práce v arboristice
Název anglicky:Practical Business in Arboriculture II
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru); kombinovaná, 15/0/0 (h/h/dny v semestru)
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2020/2021 - LDF
Vyučující:prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející, zkoušející)
Tomáš Veverka (cvičící)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit studenty s hlavními institucemi a jejich činnostmi v oblasti péče o dřeviny rostoucí mimo les, a to formou přednášek externích odborných pracovníků a prezentacemi v rámci hlavního cvičení.
Obsah předmětu:
1.Státní správa - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
2.Samosprávy měst a obcí - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
3.Praktické aplikace zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek (dotace 2/0)
4.Agentura ochrany přírody a krajiny - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
5.Česká inspekce životního prostředí - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
6.Státní památková péče - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
7.Správa doprovodné zeleně komunikací (dotace 2/0)
8.ČSOP -- aktivity občanských sdružení pro péči o mimolesní zeleň (dotace 2/0)
9.Mezioborová spolupráce při správě dřevin rostoucích mimo les (dotace 0/0)
10.Evropská struktura správy životního prostředí (dotace 2/0)
11.Zahraniční organizace poskytující služby v péči o mimolesní zeleň (dotace 2/0)
12.Standardy péče o přírodu a krajinu a jejich využití při plánování a realizaci pěstebních zásahů (dotace 2/0)
13.Softwarové vybavení pro inventarizace stromů a návrhy plánu péče (dotace 2/0)
14.Praktické postupy při návrhu plánu péče o vybrané lokality (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-tvorba projektů a jejich management
-uvědomění si konceptu kvality
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Dovednost řešit problémy
-Schopnost práce v terénu
-Znalost legislativních předpisů znalecké činnosti
-Způsobilost aplikovat teoretické poznatky legislativy do praxe

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:prezentace seminární práce na zadané téma z oblasti institucionálního zabezpečení arboristických aktivit, zápočtový test a ústní zkouška
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h0 h
odborná exkurze16 h0 h
konzultace0 h15 h
Samostudium
příprava na zkoušku30 h50 h
příprava na průběžné hodnocení20 h20 h
příprava prezentace30 h30 h
zpracování projektů20 h25 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- LADRA, D. Technika pro arboristy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 227 s. ISBN 978-80-7375-948-3.
  • LADRA, D. Technická a normativní specifika silničního stromořadí jako vegetačního doprovodu komunikací. Bakalářská práce. Brno: MENDELU Brno, 2011. 59.
  • JELÍNKOVÁ, J. -- TUHÁČEK, M. Právní vztahy k dřevinám: praktický průvodce. 1. vyd. Grada, 2016. 168 s. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0112-2.
  • Baumkronensicherungen. Stuttgart: Ulmer, 2009. 87 s. ISBN 978-3-8001-5880-5.
  • Praxis Baumpflege: Kronenschnitt an Bäumen ; Schnittmaßnahmen an Bäumen entsprechend der Entwicklungsphase und dem Zustand der Bäume. 2. vyd. Steinen: Arbus-Medien, 2010. 197 s. ISBN 978-3-934947-18-4.
  • Kol. Baumkontrolle unter Berücksichtigung der Baumart: Bildatlas der typischen Schadsymptome und Auffälligkeiten. 1. vyd. Braunschweig: Thalacker Medien, 296 s. ISBN 3-87815-213-2.
  • Das CODIT-Prinzip: von den Bäumen lernen für eine fachgerechte Baumpflege. Braunschweig: Haymarket Media, 2008. 159 s. ISBN 978-3-87815-227-9.
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. 3. vyd. Vlašim: ČSOP, 2010. 696 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 978-80-86327-85-3.