Studijní programy / B-ARB Arboristika / Legislativa ochrany přírody a krajiny
Kód předmětu:LOPK
Název v jazyce výuky:Legislativa ochrany přírody a krajiny
Název česky:Legislativa ochrany přírody a krajiny
Název anglicky:Legislation of the Nature and Landscape Protection
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/1; kombinovaná, 15/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2020/2021 - LDF
Vyučující:Dr. Ing. JUDr. Martin Flora (garant)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy právní úpravy v oblasti ochrany přírody a krajiny, a to jak pokud jde o právo vnitrostátní, tak i mezinárodní, s organizací veřejné správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, s postupy orgánů veřejné správy v řízeních týkajících se ochrany přírody a krajiny, se způsoby právně relevantní komunikace veřejnosti s orgány veřejně správy a obráceně a s s ekonomickými dopady právní úpravy.
Obsah předmětu:
1.Právní normy, systém práva, prameny práva, publikace práva v oblasti ochrany přírody a krajiny (dotace 4/2)
2.Tuzemské právo v oblasti ochrany přírody a krajiny (dotace 12/6)
3.Evropské právo v oblasti ochrany přírody a krajiny (dotace 2/1)
4.Mezinárodní právo v oblasti ochrany přírody a krajiny (dotace 2/1)
5.Soukromé právo v oblasti ochrany přírody a krajiny (dotace 2/1)
6.Rozhodovací praxe správních orgánů a soudů v oblasti ochrany přírody a krajiny (dotace 2/1)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Obecné kompetence
-Schopnost interpretace obsahu právních norem
-Znalost legislativy v oblasti ochrany přírody a krajiny
-Znalost organizace orgánů veřejné moci a jejich vzájemných vazeb
-Způsobilost aplikovat teoretické poznatky legislativy do praxe

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zkouška a zápočet. Zápočet formou písemného testu. Zkouška formou ústního ověření znalostí. Zadány 3 otázky z oblasti 40 tematických okruhů - časová délka 30 minut.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h0 h
cvičení12 h0 h
konzultace0 h15 h
Samostudium
příprava na zkoušku64 h85 h
zpracování seminární práce40 h40 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • Kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. 590 s. ISBN 978-80-7179-585-8.
  • Zákon o ochraně přírody a krajiny: (komentář). Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 199 s. ISBN 80-85964-17-1.
  • JANČÁŘOVÁ, I. Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí: vybrané otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 185 s. Spisy právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Uuniversitatis Brunensis. ISBN 80-210-1723-6.
  • JANČÁŘOVÁ, I. -- VOMÁČKA, V. Odpovědnost v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6037-1.
  • DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. C.H. Beck, 2010. 629 s. Právnické učebnice ;. ISBN 978-80-7400-338-7.